Кримінологічний аналіз використання технології Deepfake: коли фейк стає злочином

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2021. - № 1 (24). - С. 31-42

Анотація

У статті здійснено комплексний кримінологічний аналіз використання технології Deepfake, призначеної для створення гіперреалістіческіх підроблений фото- і відеозображень на основі алгоритму глибокого навчання GAN. Визначено сфери застосування технології Deepfake в сучасному суспільстві, охарактеризовано правові основи її застосування. Охарактеризовано можливості протиправного застосування технології Deepfake і її використання для здійснення правопорушень. Дан кримінологічний прогноз щодо подальшого розширення використання технології Deepfake у злочинній діяльності. Визначено основні напрями протидії криміногенним ризиків, які несе технологія Deepfake для сучасного суспільства.
The author of the article conducts comprehensive criminological analysis of applying Deepfake technology, designed for creating hyperrealistic photo and video images based on GAN deep learning algorithm. Spheres of applying Deepfake technology in modern society are defined; legal bases for its application are characterized. The author of the article characterizes illegal methods of applying Deepfake technology and its facilitation of criminal undertakings. Criminological prognosis for future expansion of applying Deepfake technology in criminal activities is provided. The main directions for preventing criminogenic risks posed by emergence of Deepfake technology to modern society are outlined in the article.
В статье осуществлен комплексный криминологический анализ использования технологии Deepfake, предназначенной для создания гиперреалистических поддельный фото- и видеоизображений на основе алгоритма глубокого обучения GAN. Определены сферы применения технологии Deepfake в современном обществе, охарактеризованы правовые основы ее применения. Охарактеризованы возможности противоправного применения технологии Deepfake и ее использования для совершения правонарушений. Дан криминологический прогноз относительно дальнейшего расширения использования технологии Deepfake в преступной деятельности. Определены основные направления противодействия криминогенным рискам, которые несет технология Deepfake для современного общества.

Опис

Юртаєва, К. В. Кримінологічний аналіз використання технології Deepfake: коли фейк стає злочином / Ксенія Володимирівна Юртаєва // Вісник Кримінологічної асоціації України. - 2021. - № 1 (24). - С. 31-42.

Ключові слова

Кримінологія. Criminology. Криминология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, кримінологічний аналіз, криминологический анализ, criminological analysis, протидія злочинності, противодействие преступности, crime prevention, фейк, fake, дипфейк, Deepfake, цифрові технології, цифровые технологии, digital technologies, інформаційна безпека, информационная безопасность, information security, криміногенні ризики, криминогенные риски, crime risks

Бібліографічний опис