Інституційні засади реформування сучасної кримінально-виконавчої політики України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право України. - 2019. - № 7. - С. 40-52

Анотація

Встановлено взаємозв’язки кримінально-виконавчої політики з політико-правовими інститутами сучасного українського суспільства, визначено стратегічний підхід до підвищення їх кримінологічної ефективності. Наголошено, що кримінально-виконавча політика, формуючи специфічний спектр цілей і завдань, має забезпечувати компліментарність зі стратегічними цілями у сфері протидії злочинності, забезпечення кримінологічної безпеки, лібералізації економіки, суспільного устрою загалом. Встановлена необхідність подальшої демілітаризації пенітенціарної системи через активізацію її взаємодії з інститутами громадянського суспільства, їх функціонального взаємопроникнення, розширення спільних комунікативних спроможностей на засадах відкритості, прозорості, інформативності, кримінологічної ефективності виконання покарань.
The interrelations of criminal-executive policy with the political and legal institutions of modern Ukrainian society are established, the strategic approach to increase their criminological efficiency is determined. It is emphasized that the penitentiary policy, forming a specific range of goals and objectives, should ensure complementarity with strategic goals in the field of combating crime, ensuring criminological security, liberalization of the economy, social order in general. The need for further demilitarization of the penitentiary system through intensification of its interaction with civil society institutions, their functional interpenetration, expansion of joint communication capabilities on the basis of openness, transparency, information, criminological efficiency of execution of punishments is established.
Установлены взаимосвязи уголовно-исполнительной политики с политико-правовыми институтами современного украинского общества, определен стратегический подход к повышению их криминологической эффективности. Уголовно-исполнительная политика, формируя специфический спектр целей и задач, должна обеспечивать комплиментарность со стратегическими целями в сфере противодействия преступности, обеспечения криминологической безопасности, либерализации экономики, общественного устройства в целом. Установлена ​​необходимость дальнейшей демилитаризации пенитенциарной системы через активизацию ее взаимодействия с институтами гражданского общества, их функционального взаимопроникновения, расширение общих коммуникативных возможностей на основе открытости, прозрачности, информативности, криминологической эффективности исполнения наказаний.

Опис

Литвинов, О. Інституційні засади реформування сучасної кримінально-виконавчої політики України / Олексій Литвинов, Юрій Орлов // Право України. - 2019. - № 7. - С. 40-52.

Ключові слова

Кримінально-виконавче право. Criminal and Executive Law. Уголовно-исполнительное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Кримінологія. Criminology. Криминология, кримінально-виконавча політика, уголовно-исполнительная политика, criminal executive policy, реформування, реформирование, reforming, соціальний інститут, социальный институт, social institute, злочинність, преступность, criminality, громадянське суспільство, гражданское общество, civil society, протидія злочинності, противодействие преступности, crime prevention

Бібліографічний опис