Адміністративно-правова кваліфікація правопорушень у сфері забезпечення громадського порядку та громадської безпеки : монографія

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харків: Панов, 2017. - 232 с.

Анотація

Монографію присвячено комплексному аналізу адміністративно-правової кваліфікації у сфері забезпечення громадського порядку та громадської безпеки. У роботі визначено теоретичне підґрунтя проведення кваліфікації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення громадського порядку та громадської безпеки. Вироблено загальні та спеціальні принципи здійснення адміністративно-правової кваліфікації, запропоновано правила проведення кваліфікації адміністративних правопорушень та описано процедуру проведення кваліфікації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення громадського порядку та громадської безпеки, остання поділена на етапи та стадії. Сформульовано напрямки вдосконалення законодавства про адміністративні правопорушення у зазначеній сфері. Монографія буде корисною науковцям, практичним працівникам правоохоронних органів, викладачам, студентам, аспірантам і докторантам вищих юридичних навчальних закладів, а також всіх, хто цікавиться проблемами пов’язаними з адміністративно-правовою кваліфікацією правопорушень, об’єктом посягання яких є громадський порядок та громадська безпека.
The monograph is devoted to the complex analysis of administrative and legal training in the field of public order and public security. Provided the definition of the terms "administrative and legal qualification", "qualification of the offense in the sphere of public order and public security", the criteria for their relationship and distinction. Defined the theoretical basis of the qualifications of administrative violations in the field of public order and public security. To develop common principles and specific implementation of administrative and legal qualifications, the proposed rules for the qualification of administrative offenses and procedure of qualification of administrative violations in the field of public order and public security. Formulated ways of improving legislation on administrative offenses in this sfere.
Монография посвящена комплексному анализу административно-правовой квалификации в сфере обеспечения общественного порядка и общественной безопасности. В работе определены теоретические основы проведения квалификации административных правонарушений в сфере обеспечения общественного порядка и общественной безопасности. Обределены общие и специальные принципы осуществления административно-правовой квалификации, предложены правила и процедура проведения квалификации административных правонарушений в сфере обеспечения общественного порядка и общественной безопасности. Сформулированы направления совершенствования законодательства об административных правонарушениях в указанной сфере.

Опис

Чишко, К. О. Адміністративно-правова кваліфікація правопорушень у сфері забезпечення громадського порядку та громадської безпеки : монографія / К. О. Чишко, за ред. О. Ю. Салманової. - Харків: Панов, 2017. - 232 с.

Ключові слова

Монографії. Monographs. Монографии, Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Україна. Ukraine. Украина, адміністративно-правова кваліфікація, адміністративне правопорушення, громадський порядок, громадська безпека, administrative and legal qualification, administrative offenses, public order, public safety, административно-правовая квалификация, административное правонарушение, общественный порядок, общественная безопасность

Бібліографічний опис