Кримінально-правове забезпечення охорони комерційного найменування, торговельної марки і географічного зазначення: проблеми гармонізації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Шлях успіху і перспективи розвитку (до 26 річниці заснування Харківського національного університету внутрішніх справ) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 листоп. 2020 р.). - Харків : ХНУВС, 2020.- С. 512-515.

Анотація

Зазначено, що у цивільному законодавстві України інститут права інтелектуальної власності на засоби індивідуалізації потребує подальшого удосконалення з метою підвищення ефективності забезпечення охорони зазначених об’єктів кримінально-правовими засобами. Застосовані у національному законодавстві України терміни «комерційне найменування», «торговельна марка», «географічне зазначення», «знак для товарів і послуг», «фірмове найменування» та «кваліфіковане зазначення походження товару» потребують систематизації та уточнення їх змісту. За своїм основним безпосереднім об’єктом незаконне використання засобів індивідуалізації є злочином не у сфері господарської діяльності, а у сфері порушення прав на об’єкти інтелектуальної власності. Норми кримінального законодавства України щодо злочинів у сфері інтелектуальної власності у цілому, так і щодо злочинного порушення прав на засоби індивідуалізації, зокрема, на сьогодні потребують керівних настанов та роз’яснень Верховного Суду України. Отмечено, что в гражданском законодательстве Украины институт права интеллектуальной собственности на средства индивидуализации нуждается в дальнейшем усовершенствовании с целью повышения эффективности обеспечения охраны указанных объектов уголовно-правовыми средствами. Применяемые в национальном законодательстве Украины термины "коммерческое наименование", "торговая марка", "географическое указание", "знак для товаров и услуг", "фирменное наименование" и "квалифицированное указание происхождения товара" требуют систематизации и уточнения их содержания. По своему основному непосредственному объекту незаконное использование средств индивидуализации является преступлением не в сфере хозяйственной деятельности, а в сфере нарушения прав на объекты интеллектуальной собственности. Нормы уголовного законодательства Украины по преступлениям в сфере интеллектуальной собственности в целом, так и по преступному нарушению прав на средства индивидуализации, в частности, на сегодняшний день требуют руководящих установок и разъяснений Верховного Суда Украины. It is noted that in the civil legislation of Ukraine, the institution of intellectual property rights for means of individualization needs to be further improved in order to increase the efficiency of ensuring the protection of these objects by criminal law means. The terms "commercial name", "trademark", "geographical indication", "mark for goods and services", "company name" and "qualified indication of the origin of goods" used in the national legislation of Ukraine require systematization and clarification of their content. According to its main direct object, the illegal use of means of individualization is a crime not in the field of economic activity, but in the field of violation of rights to intellectual property. The norms of the criminal legislation of Ukraine on crimes in the field of intellectual property in general, and on the criminal violation of the rights to means of individualization, in particular, today require guidelines and clarifications from the Supreme Court of Ukraine.

Опис

Харченко В. Б. Кримінально-правове забезпечення охорони комерційного найменування, торговельної марки і географічного зазначення: проблеми гармонізації / В. Б. Харченко / Шлях успіху і перспективи розвитку (до 26 річниці заснування Харківського національного університету внутрішніх справ) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 листоп. 2020 р.) / редкол.: Д. В. Швець (голова), О. М. Бандурка, С. М. Гусаров та ін.; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків : ХНУВС, 2020.- С. 512-515.

Ключові слова

Кримінальне право. Criminal Law. Уголовное право, Цивільне право. Civil Law. Гражданское право, Авторське право. Copyright. Авторское право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, захист інтелектуальної власності, защита интеллектуальной собственности, intellectual property protection, комерційне найменування, коммерческое наименование, commercial name, торговельна марка, торговая марка, trademark, географічне зазначення, географическое указание, geographical indication, знак для товарів і послуг, знак для товаров и услуг, sign for goods and services, фірмове найменування, фирменное наименование, brand name, зазначення походження товару, указание происхождения товара, indication of the origin of the goods, засоби індивідуалізації, средства индивидуализации, means of individualization, охорона засобів індивідуалізації, охрана средств индивидуализации, protection of means of individualization

Бібліографічний опис