Адміністративно-правові методи публічного адміністрування у сфері фізичної культури і спорту

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Приватне та публічне право. – 2021. – № 4. – С. 72-76

Анотація

У статті досліджено адміністративно-правові методи публічного адміністрування у сфері фізичної культури і спорту. Підкреслено, що методи публічного адміністрування сфер фізичної культури та спорту в Україні нині розвиваються відповідно до змін, які характеризують розвиток публічного адміністрування у країні загалом за реформами децентралізації та дерегуляції, розвитку електронного врядування. Наголошено, що для методів публічного адміністрування, які включають імперативні та диспозитивні, зміни стосуються збагачення способів зв’язків суб’єктів, що переносяться в кіберпростір. Категорія кіберпростору нещодавно введена в категоріально-понятійний апарат науки адміністративного права України і трактується як середовище (віртуальний простір), яке надає можливості для здійснення комунікацій та/або реалізації суспільних відносин, утворене в результаті функціонування сумісних (з’єднаних) комунікаційних систем та забезпечення електронних комунікацій із використанням мережі Інтернет та/або інших глобальних мереж передачі даних, охоплюючи соціальну, технічну, телекомунікаційну, інформаційну, мережево-комп’ютерну складові частини. «Відкритий та вільний кіберпростір розширює свободу і можливості людей, збагачує суспільство, створює новий глобальний інтерактивний ринок ідей, досліджень та інновацій, стимулює відповідальну та ефективну роботу влади й активне залучення громадян до управління державою та вирішення питань місцевого значення, забезпечує публічність та прозорість влади, сприяє запобіганню корупції». Зроблено висновок, що методи публічного адміністрування сфер фізичної культури та спорту в Україні нині розвиваються відповідно змінам, які характеризують розвиток публічного адміністрування у країні загалом за реформами децентралізації та дерегуляції, розвитку електронного врядування. У контексті форм це означає перерозподіл повноважень. Для методів публічного адміністрування, які включають імперативні та диспозитивні, зміни стосуються збагачення способів зв’язків суб’єктів, що переносяться в кіберпростір. І таке перенесення вимагає формування ресурсного забезпечення.
The article examines the administrative and legal methods of public administration in the field of physical culture and sports. It is emphasized that the methods of public administration of physical culture and sports in Ukraine today are developing in accordance with the changes that characterize the development of public administration in the country as a whole by reforms of decentralization and deregulation, e-government. It is emphasized that for the methods of public administration, which include imperative and dispositive, the changes concern the enrichment of the ways of communication of the subjects that are transferred to cyberspace. The category of cyberspace has recently been introduced into the categorical-conceptual apparatus of the science of administrative law of Ukraine and is treated as an environment (virtual space) that provides opportunities for communication and/or social relations, formed as a result of compatible (connected) communication systems and electronic communications using the Internet and/or other global data transmission networks, covering social, technical, telecommunications, information, network and computer components. “Open and free cyberspace expands the freedom and opportunities of people, enriches society, creates a new global interactive market of ideas, research and innovation, stimulates responsible and effective government and active involvement of citizens in governance and local issues, ensures publicity and transparency, helps prevent corruption”. It is concluded that the methods of public administration of physical culture and sports in Ukraine today are developing in accordance with the changes that characterize the development of public administration in the country as a whole by reforms of decentralization and deregulation, e-government. In the context of forms, this means a redistribution of powers. For methods of public administration, which include imperative and dispositive, the changes concern the enrichment of the ways of communication of subjects that are transferred to cyberspace. And such a transfer requires the formation of resources.
В статье исследованы административно-правовые методы публичного администрирования в сфере физической культуры и спорта Подчеркнуто, что методы публичного администрирования сфер физической культуры и спорта в Украине сейчас развиваются в соответствии с изменениями, характеризующими развитие публичного администрирование в стране в целом по реформам децентрализации и дерегуляции, развитию электронного управление.

Опис

Моргунов, О. А. Адміністративно-правові методи публічного адміністрування у сфері фізичної культури і спорту / Моргунов О. А. // Приватне та публічне право. – 2021. – № 4. – С. 72-76. – DOI: https://doi.org/10.32845/2663-5666.2021.4.12.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Administrative Law and Procedure. Административное право и процесс, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, адміністративно-правові методи публічного адміністрування, публічне адміністрування, фізична культура та спорт, публичное администрирование, физическая культура и спорт, Фізична культура. Спорт. Physical Education. Sport. Физическая культура. Спорт, physical culture and sports, public administration

Бібліографічний опис