Методика розслідування умисних тяжких тілесних ушкоджень, заподіяних у стані сильного душевного хвилювання : автореф. дис.

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ

Анотація

У дисертації сформовано окрему криміналістичну методику досудового розслідування умисних тяжких тілесних ушкоджень, заподіяних у стані сильного душевного хвилювання. Визначено теоретичні передумови формування криміналістичної характеристики умисних тяжких тілесних ушкоджень, заподіяних у стані сильного душевного хвилювання. Встановлено обстановку вчинення умисних тяжких тілесних ушкоджень, заподіяних у стані сильного душевного хвилювання. Окреслено типові способи та сліди умисних тяжких тілесних ушкоджень, заподіяних у стані сильного душевного хвилювання. Наголошено на особливостях особи злочинця та потерпілого від умисних тяжких тілесних ушкоджень, заподіяних у стані сильного душевного хвилювання. Наведено особливості початку кримінального провадження; сутність та значення обставин, що підлягають з’ясуванню при розслідуванні умисних тяжких тілесних ушкоджень, заподіяних у стані сильного душевного хвилювання. Визначено типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування умисних тяжких тілесних ушкоджень, заподіяних у стані сильного душевного хвилювання, відповідні їм алгоритми дій слідчого та типові слідчі ситуації наступного етапу розслідування; з’ясовані тактичні операції та особливості огляду місця події під час розслідування умисних тяжких тілесних ушкоджень, заподіяних у стані сильного душевного хвилювання. Виокремлено особливості тактики допиту підозрюваних і свідків, слідчого експерименту та призначення судових експертиз під час розслідування умисних тяжких тілесних ушкоджень, заподіяних у стані сильного душевного хвилювання.
The separate forensic methodology of pre-trial investigation of intentional grievous bodily harm inflicted in a state of extreme emotional disturbance is developed in the thesis. Theoretical backgrounds for the formation of forensic characteristics of intentional grievous bodily harm inflicted in a state of extremeemotional disturbance are determined. The condition for intentional grievous bodily harm inflicted in a state of extreme emotional disturbance is established. Typical ways and traces of grievous bodily harm inflicted in a state of extreme emotional disturbanceare characterized. Emphasis is placed on the personality characteristics of the offender and the victim of intentional grievous bodily harm inflicted in a state of extreme emotional disturbance. The features of the criminal proceeding’s beginning, the essence and the significance of the circumstances that have to be clarified during the investigation of intentional grievous bodily harm inflicted in a state of extreme emotional disturbance are presented. The typical investigative situations of the initial stage of the investigation of intentional grievous bodily harm inflicted in a state of extreme emotional disturbance and the corresponding algorithms for the investigator’s actions, and typical investigative situations of the following investigation stage are identified; the tactical operations and features of the sceneexamination during the investigation of intentional grievous bodily harm inflicted in a state of extreme emotional disturbance are clarified. The features of the tactics of interrogating suspects and witnesses, the investigative experiment, and the appointment of forensic examinations during the investigation of intentional grievous bodily harm inflicted in a state of extreme emotional disturbance are highlighted.
В диссертации сформирована отдельная криминалистическая методика предварительного расследования умышленных тяжких телесных повреждений, причиненных в состоянии сильного душевного волнения. Определены теоретические предпосылки формирования криминалистической характеристики умышленных тяжких телесных повреждений, причиненных в состоянии сильного душевного волнения. Установлена обстановка совершения умышленных тяжких телесных повреждений, причиненных в состоянии сильного душевного волнения. Определены типичные способы и следы умышленных тяжких телесных повреждений, причиненных в состоянии сильного душевного волнения. Отмечены особенности личности преступника и потерпевшего от умышленных тяжких телесных повреждений, причиненных в состоянии сильного душевного волнения. Приведены особенности начала уголовного производства; сущность и значение обстоятельств, подлежащих выяснению при расследовании умышленных тяжких телесных повреждений, причиненных в состоянии сильного душевного волнения. Выделены типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования умышленных тяжких телесных повреждений, причиненных в состоянии сильного душевного волнения, соответствующие им алгоритмы действий следователя и типичные следственные ситуации следующего этапа расследования; выяснены тактические операции и особенности осмотра места происшествия при расследовании умышленных тяжких телесных повреждений, причиненных в состоянии сильного душевного волнения. Выделены особенности тактики допроса подозреваемых и свидетелей, следственного эксперимента и назначения судебных экспертиз при расследовании умышленных тяжких телесных повреждений, причиненных в состоянии сильного душевного волнения.

Опис

Строк, І. А. Методика розслідування умисних тяжких тілесних ушкоджень, заподіяних у стані сильного душевного хвилювання : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Строк Інна Анатоліївна; МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Харків, 2021. - 25 с.

Ключові слова

Криміналістика. Criminalistics. Криминалистика, Автореферати дисертацій. Abstracts of Theses. Авторефераты диссертаций, Україна. Ukraine. Украина, 12.00.09, криміналістична методика, forensic technique, криминалистическая методика, тілесні ушкодження, injuries, телесные повреждения, розслідування умисних тяжких тілесних ушкоджень, заподіяних у стані сильного душевного хвилювання, слідова картина, trace picture, следовая картина, обстановка, situation, особа потерпілого, person of the victim, личность потерпевшего, особа злочинця, person of the criminal, личность преступника, етапи розслідування, investigation stages, этапы расследования, тактичні операції, tactical operations, тактические операции, судові експертизи, forensic examinations, судебные экспертизы, допит, interrogation, допрос

Бібліографічний опис