Судові, правоохоронні, контрольно-наглядові та правозахисні органи України : підручник

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харків, 2020. – 508 с.

Анотація

У підручнику в систематизованому вигляді розкриваються поняття та зміст судової, правоохоронної, контрольно-наглядової та правозахисної діяльності, види, завдання та функції судових, правоохоронних, контрольно-наглядових і правозахисних органів, їх компетенція, підпорядкованість і особливості взаємодії, правовий статус посадових осіб цих органів. Для курсантів, студентів, слухачів, викладачів, ад’юнктів, аспірантів закладів вищої освіти юридичного профілю, наукових та практичних працівників.
The textbook systematized the concept and content of judicial, law enforcement, control and oversight and human rights activities, types, tasks and functions of judicial, law enforcement, control and oversight and human rights bodies, their competence, subordination and peculiarities of interaction, the legal status of officials of these bodies. For cadets, students, listeners, teachers, adjuncts, graduate students of higher educational institutions of a legal profile, scientific and practical workers.
В учебнике в систематизированном виде раскрываются понятие и содержание судебной, правоохранительной, контрольно-надзорной и правозащитной деятельности, виды, задачи и функции судебных, правоохранительных, контрольно-надзорных и правозащитных органов, их компетенция, подчиненность и особенности взаимодействия, правовой статус должностных лиц этих органов . Для курсантов, студентов, слушателей, преподавателей, адъюнктов, аспирантов высших учебных заведений юридического профиля, научных и практических работников.

Опис

Судові, правоохоронні, контрольно-наглядові та правозахисні органи України : підручник / [С. М. Гусаров, О. Ю. Салманова, А. Т. Комзюк та ін.], за заг. ред. С. М. Гусарова; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2020. – 508 с. – ISBN 978-966-610-072-9.
Gusarov S.M. (ed), 2020, Judicial, Law Enforcement, Supervisory and Human Rights Agencies of Ukraine [Sudovi, pravookhoronni, kontrolno-nagliadovi ta pravozakhysni organy Ukrainy]. Kharkiv: Kharkivskyi natsionalnyi universytet vnutrishnikh sprav.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Навчальні видання. Educational edition. Учебные издания, Україна. Ukraine. Украина, судові органи, судебные органы, judicial authorities, правоохоронні органи, правоохранительные органы, law enforcement agencies, судова діяльність, судебная деятельность, judicial activity, правоохоронна діяльність, law enforcement activities, правоохранительная деятельность, контрольно-наглядова діяльність, контрольно-надзорная деятельность, control and supervision activities, правозахисна діяльність, правозащитная деятельность, Конституційній Суд України, Конституционной Суд Украины, Constitutional Court of Ukraine, Верховний Суд України, Supreme Court of Ukraine, Верховный Суд Украины, вищі спеціалізовані суди, высшие специализированные суды, апеляційні суди, апелляционные суды, Прокуратура України, прокуратура Украины, Prosecutor's Office of Ukraine, Міністерство внутрішніх справ України, Министерство внутренних дел Украины, Ministry of Internal Affairs of Ukraine, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, Национальная полиция Украины, Служба безпеки України, Міністерство юстиції України, Державна служба фінансового моніторингу України, Антимонопольний комітет України, Рахункова палата України, Державна служба України з питань праці, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, уповноважений Президента України з прав дитини, адвокатура, advocacy, правозахисні органи, правозащитные органы, human rights bodies, контрольно-наглядові органи, контрольно-надзорные органы, control and supervisory bodies

Бібліографічний опис