Інструменти стандартних офісних програм у статистичному дослідженні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених, курсантів та студентів : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 17 травн. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. –  С. 78-81

Анотація

Зазначено, що незамінним інструментом сучасних дослідників є програми для наукових розрахунків. Розвиток обчислювальних методів зробив можливим розв’язання різноманітних по складності наукових завдань за допомогою обчислювальної техніки. У зв’язку із зростанням потреби статистичного аналізу даних практично в усіх сферах діяльність, а особливо в науковій, ринок програмного забезпечення статистичної обробки даних нестримно розвивається. Розглянуто найбільш популярні програми.
It is noted that programs for scientific calculations. The development of computing methods has made it possible to solve scientific tasks of various complexity with the help of computer technology. In connection withthe growing need for statistical data analysis in almost all of themspher es of activity, and especially in scientific ones, the market for software for statistical data processing is developing unstoppably. The most popular programs are considered.
Отмечено, что незаменимым инструментом современных исследователей являются программы для научных расчетов Развитие вычислительных методов сделало возможным решение разнообразных по сложности научных задач с помощью вычислительной техники. В связи с ростом потребности статистического анализа данных практически у всех сферах деятельности, а особенно в научной, рынок программного обеспечения статистической обработки данных стремительно развивается. Рассмотрены наиболее популярные программы.

Опис

Ключові слова

інформаційні технології, information technology, информационные технологии, програмне забезпечення, software, программное обеспечение, MS Excel, статистичні дослідження, statistical studies, статистические исследования

Бібліографічний опис

Бова, С. Ф. Інструменти стандартних офісних програм у статистичному дослідженні / Софія Віталіївна Бова // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених, курсантів та студентів : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 17 травн. 2023 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внут. справ, Наук. парк «Наука та безпека». – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 78-81.