Призначення судових експертиз під час розслідування злочинів, вчинених проти життя та здоров’я особи

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Теоретичні та прикладні проблеми судової експертизи і криміналістики : тези доп. учасників наук.-практ. конф. (м. Харків, 30 вер. 2022 р.). – Харків: НДІ ППСН, 2022. – С. 59-62

Анотація

Зазначено, що у процесі досудового розслідування злочинів, вчинених проти життя та здоров̓я особи, слідчим обов’язково призначаються судові експертизи. Судовою експертизою визнається дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об’єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини кримінального провадження, що знаходиться у розпорядженні органу досудового розслідування чи суду.
It is noted that in the process of pre-trial investigation of crimes committed against the life and health of a person, investigators must be assigned forensic examinations. Forensic examination is recognized as research by an expert based on special knowledge of material objects, phenomena and processes that contain information about the circumstances of criminal proceedings at the disposal of a pre-trial investigation body or a court.
Отмечено, что в процессе досудебного расследования преступлений, совершенных против жизни и здоровья человека, следователям обязательно назначаются судебные экспертизы. Судебной экспертизой признается исследование экспертом на основе специальных знаний материальных объектов, явлений и процессов, содержащих информацию об обстоятельствах уголовного производства, находящегося в распоряжении органа досудебного расследования или суда.

Опис

Строк, І. А. Призначення судових експертиз під час розслідування злочинів, вчинених проти життя та здоров’я особи / Інна Анатоліївна Строк // Теоретичні та прикладні проблеми судової експертизи і криміналістики : тези доп. учасників наук.-практ. конф. (м. Харків, 30 вер. 2022 р.) / Харк. НДЕКЦ МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ, НДІ публ. політики і соц. наук. – Харків: НДІ ППСН, 2022. – С. 59-62.
Строк, І. А. (2022). Призначення судових експертиз під час розслідування злочинів, вчинених проти життя та здоров’я особи. Теоретичні та прикладні проблеми судової експертизи і криміналістики : тези доп. учасників наук.-практ. конф. (Харків, 30 вер. 2022 р.), 59-62. вилучено із http://library.pp-ss.pro/index.php/ndippsn_202220930/article/view/strok.

Ключові слова

Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Криміналістика. Criminalistics. Криминалистика, розслідування злочинів, crime investigation, расследование преступлений, злочини проти життя та здоров’я особи, crimes against life and health of a person, преступления против жизни и здоровья личности, судові експертизи, forensic examinations, судебные экспертизы, спеціальні знання, special knowledge, специальные знания, спеціаліст, specialist, специалист, експерт, expert, эксперт

Бібліографічний опис