До історії протидії міліції Харківщини майновим злочинам в 20-ті роки ХХ ст.

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2016 р. – Харків, 2016. – С. 153-156

Анотація

Розглянуто історію протидії міліції Харківщини майновим злочинам в 20-ті роки ХХ ст.
The history of the Kharkiv Oblast militia's response to property crimes in the 20s of the 20th century is considered.
Рассмотрена история противодействия милиции Харьковщины имущественным преступлениям в 20-е годы ХХ ст.

Опис

Коцан, І. Д. До історії протидії міліції Харківщини майновим злочинам в 20-ті роки ХХ ст. / Коцан І. Д. // Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2016 р.) / МВС України, МОН України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2016. – С. 153-156.

Ключові слова

Кримінологія. Criminology. Криминология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, Історія. History. История, internal affairs agencies, органы внутренних дел, міліція, милиция, militia, протидія майновим злочинам, противодействие имущественным преступлениям, combating property crimes, майнові злочини, property crimes, имущественные преступления, Харківщина, Харьковщина, Kharkiv region

Бібліографічний опис