Електронна (цифрова) інформація : сучасний стан та перспективи розвитку криміналістики

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні проблеми кримінального процесу та криміналістики : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 29 жовт. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С.248-250

Анотація

Стрімкий розвиток інформаційних, телекомунікаційних, біометричних, інших інноваційних технологій, їх активне використання при вчиненні злочинів обумовлюють необхідність проведення спеціальних обстежень новітньої цифрової, електронної, телекомунікаційної техніки з метою виявлення, фіксації та вилучення електронних (цифрових) слідів підготовки, вчинення й приховування злочинів, їх подальшого дослідження та використання для встановлення всіх обставин механізму вчинення конкретного злочину. Таким чином, електронна (цифрова) інформація як невід’ємний атрибут сучасної злочинної й криміналістичної діяльності визначає перспективи розвитку криміналістики, що пов’язані із переглядом як окремих складових її системи, так і криміналістики в цілому, та обумовлює перспективи подальших наукових досліджень у даному напрямку. Особливо, зважаючи на поширення теорії «комп’ютерної криміналістики» як науки, основною метою якої називають вилучення даних з електронних доказів, обробку їх у розвідувальні дані та представлення результатів для судового розслідування.
The rapid development of information, telecommunications, biometric and other innovative technologies, their active use in committing crimes necessitate special surveys of the latest digital, electronic, telecommunications equipment to identify, capture and remove electronic (digital) traces of preparation, commission and concealment of crimes, their further research and use to establish all the circumstances of the mechanism of a particular crime.
Стрімкий розвиток інформаційних, телекомунікаційних, біометричних, інших інноваційних технологій, їх активне використання при вчиненні злочинів обумовлюють необхідність проведення спеціальних обстежень новітньої цифрової, електронної, телекомунікаційної техніки з метою виявлення, фіксації та вилучення електронних (цифрових) слідів підготовки, вчинення й приховування злочинів, їх подальшого дослідження та використання для встановлення всіх обставин механізму вчинення конкретного злочину.

Опис

Матюшкова, Т. П. Електронна (цифрова) інформація : сучасний стан та перспективи розвитку криміналістики / Т. П. Матюшкова // Актуальні проблеми кримінального процесу та криміналістики : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 29 жовт. 2021 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. ; Ташкент. держ. юрид. ун-т. – Харків : ХНУВС, 2021. – С.248-250.

Ключові слова

електронна (цифрова) інформація, криміналістична техніка, система криміналістики, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Криміналістика. Criminalistics. Криминалистика, electronic (digital) information, электронная (цифровая) информация, криминалистическая техника, forensic technique

Бібліографічний опис

Матюшкова Т.П. Електронна (цифрова) інформація : сучасний стан та перспективи розвитку криміналістики : Актуальні проблеми кримінального процесу та криміналістики : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 29 жовт. 2021 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. ; Ташкент. держ. юрид. ун-т. – Харків : ХНУВС, 2021. 452 с. С.248-250.