Природа юридичної термінології

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Юридична наука сьогодення: виклики і загрози : зб. тез доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 7 жовт. 2022 р.). - Київ: АПСВТ, 2022. - С. 28-30

Анотація

Наголошується на сучасних потребах унормування. юридичної термінології. Досліджено зв'язок юридичного терміну та лексичної одиниці. Виокремлено основні вимоги, які висуваютьсядо юридичної термінології. Зауважено, що юридична термінологія виступає особливою підсистемою, яка підпорядкована загальним закономірностям мовних правил і одночасно перебуває у тісному взаємозв’язку з юриспруденцією.
The modern needs of standardization of legal terminology are emphasized. The connection of legal term and lexical unit is investigated. The basic requirements for legal terminology are highlighted. It is noted that legal terminology is a special subsystem, which is subject to the general laws of language rules and at the same time is closely related to jurisprudence.
Отмечается необходимость унормирования юридической терминологии. Рассматривается взаимосвязь юридического термина и лексической единицы. Рассмотрены основные требования, которые выдвигаются к юридической терминологии. Отмечается, что юридическая терминология выступает особой подсистемой, которая подчинена общим закономерностям языковых правил и одновременно находится в тесной взаимосвязи с юриспруденцией.

Опис

Лазарєв В. В. Природа юридичної термінології / В. В. Лазарєв // Юридична наука сьогодення: виклики і загрози : зб. тез доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 7 жовт. 2022 р.). - Київ: АПСВТ, 2022. - С. 28 - 30.

Ключові слова

Держава і право. State and Law. Государство и право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, термін, юридична термінологія, лексика, мова, формальна визначеність, term, legal terminology, vocabulary, language, formal definition, термин, юридическая терминология, лексика, язык, формальная определенность

Бібліографічний опис