Автоматизовані та автономні транспортні засоби на автошляхах України: перспективи впровадження та проблеми правового регулювання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

https://doi.org/10.32782/EP.2023.3.1

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Європейські перспективи. - 2023. - №3. - С. 5-17

Анотація

Досліджено проблему безпеки руху та експлуатації транспорту на автошляхах України. Розвиток новітніх технологій у сфері автоматизації транспортних засобів потребує переосмислення правових засад регламентації діяльності у сфері виробництва, управління автоматизованими та автономними транспортними засобами та відповідальності за порушення правил дорожньої безпеки при управлінні такими транспортними засобами. Проведено опитування на предмет впровадження автономних та автоматизованих транспортних засобів на автошляхах України, здійснений економічний, статистичний та порівняльний аналіз необхідності таких змін у систему безпеки дорожнього руху. Розглянуто питання відповідальності виробників, водіїв та розробників програмного забезпечення за заподіяння шкоди при використанні автономних та автоматизованих транспортних засобів. Запропоновано заходи щодо подальшого удосконалення протидії правопорушенням у сфері безпеки руху та експлуатації транспорту на автошляхах України.
The article is devoted to the urgent issues of traffi c safety and operation of vehicles on the roads of Ukraine. According to statistics, traditional approaches to strengthening accountability for violations of traffi c safety and vehicle operation rules do not produce the desired results. At the same time, the development of advanced technologies in the fi eld of vehicle automation requires rethinking of the legal framework for regulating activities related to the production, management, and responsibility for violations of traffi c safety rules during operation of such vehicles. The authors conducted a survey on introducing autonomous and automated vehicles on the roads of Ukraine, carried out economic, statistical, and comparative analysis of the need for such changes in the traffi c safety system. Based on the current legislation, the article examines the issues of responsibility of manufacturers, drivers, and software developers for damages caused by the use of autonomous and automated vehicles. The authors propose enhancement of preventive measures for violation of traffi c safety and vehicle operation on the roads of Ukraine.
Исследована проблема безопасности движения и эксплуатации транспорта на автодорогах Украины. Развитие новейших технологий в сфере автоматизации транспортных средств требует переосмысления правовых основ регламентации деятельности в сфере производства, управления автоматизированными и автономными транспортными средствами и ответственности за нарушение правил дорожной безопасности при управлении транспортными средствами. Рассмотрены вопросы ответственности производителей, водителей и разработчиков программного обеспечения за причинение вреда при использовании автономных и автоматизированных транспортных средств. Предложены меры по дальнейшему усовершенствованию противодействия правонарушениям в сфере безопасности движения и эксплуатации транспорта на автодорогах Украины.

Опис

Ключові слова

автономні та автоматизовані транспортні засоби, autonomous and automated vehicles, автономные и автоматизированные транспортные средства, правове регулювання, legal regulation, правовое регулирование, водій, driver, водитель, розробник програмного забезпечення, software developer, разработчик программного обеспечения, виробник, producer, производитель, відповідальніть, responsibility, ответственность, безпека дорожнього руху, road safety, безопасность дорожного движения

Бібліографічний опис

Павликівський, В. І. Автоматизовані та автономні транспортні засоби на автошляхах України: перспективи впровадження та проблеми правового регулювання / Павликівський В. І., Юртаєва К. В., Завальний М. В. // Європейські перспективи. - 2023. - №3. - С. 5-17. - DOI: https://doi.org/10.32782/EP.2023.3.1.