Спеціальна техніка Національної поліції України : навчальний посібник

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харків : ХНУВС, 2017. – 175 с.

Анотація

Метою вивчення курсу є одержання відомостей про теоретичні, правові й організаційні принципи застосування спеціальних технічних засобів у діяльності Національної поліції України, основні напрямки їхнього використання й перспективи розвитку, засвоєння відповідно до кваліфікаційних вимог інформації про можливості технічних пристроїв, методичні й технічні засади використання окремих видів технічних засобів і систем.
The purpose of the course is to obtain information about the theoretical, legal and organizational principles of the use of special technical means in the activities of the National Police of Ukraine.
Целью изучения курса является получение сведений о теоретических, правовых и организационных принципах применения специальных технических средств в деятельности Национальной полиции Украины, основные направления их использования и перспективы развития; усвоения в соответствии с квалификационными требованиями информации о возможностях технических устройств, методические и технические основы использования отдельных видов технических средств и систем.

Опис

Спеціальна техніка Національної поліції України : навч. посіб. / [ Ю. В. Гнусов, В. А. Світличний, Ю. М. Онищенко]; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Ф-т № 4, Каф. кібербезпеки. – Харків : ХНУВС, 2017. – 175 с.

Ключові слова

Техніка. Технічні науки. Machinery. Engineering. Техника. Технические науки, Навчальні видання. Educational edition. Учебные издания, Україна. Ukraine. Украина, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, Национальная полиция Украины, поліція, police, полиция, тактико-спеціальна підготовка, тактико-специальная подготовка, tactics and special training, спеціальна техніка, special technique, специальная техника, спеціальні засоби, специальные средства, special means, застосування спеціальних засобів, application of special means, применение специальных средств, засоби індивідуального захисту, средства индивидуальной защиты, personal protective equipment, засоби активної оборони, средства активной обороны, засоби забезпечення спеціальних операцій, средства обеспечения специальных операций, засоби зв’язку, средства связи, means of communication, засоби охоронно-пожежної сигналізації, средства охранно-пожарной сигнализации, електронні засоби контролю місцезнаходження особи, электронные средства контроля местонахождения лица, electronic means of monitoring the location of a person, Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность

Бібліографічний опис

Спеціальна техніка Національної поліції України» : навчальний посібник / Ю. В. Гнусов, В. А. Світличний, Ю. М. Онищенко; Харк. нац. ун-т внутр. справ, факультет № 4, каф. кібербезпеки. – Харків : ХНУВС, 2017. – 175 с