Задачник з кримінального права України (Загальна та Особлива частини) : практикум

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харківський національний університет внутрішніх справ

Анотація

Практикум презентує сукупність прикладних задач із Загальної та Особливої частин навчальної дисципліни «Кримінальне право України», а також методичні вказівки щодо їх вирішення. Задачі складено на підставі чинного кримінального законодавства, наявної судової практики, а також з урахуванням необхідності в закріпленні теоретичних знань та формуванні навичок застосування закону про кримінальну відповідальність. Для курсантів і студентів закладів вищої освіти, факультетів правничого та правоохоронного профілів.
The workshop presents a set of applied problems from the General and Special parts of the educational discipline "Criminal Law of Ukraine", as well as methodical instructions for solving them. The tasks are compiled on the basis of current criminal legislation, existing judicial practice, as well as taking into account the need to consolidate theoretical knowledge and develop skills in the application of the law on criminal responsibility. For cadets and students of institutions of higher education, faculties of law and law enforcement profiles.
Практикум представляет совокупность прикладных задач по Общей и Особенной частям учебной дисциплины «Уголовное право Украины», а также методические указания по их решению. Задачи составлены на основании действующего уголовного законодательства, имеющейся судебной практики, а также с учетом необходимости закрепления теоретических знаний и формировании навыков применения закона об уголовной ответственности. Для курсантов и студентов высших учебных заведений, факультетов права и правоохранительного профилей.

Опис

Ключові слова

Україна, Навчальні видання. Educational edition. Учебные издания, Кримінальне право. Criminal Law. Уголовное право, кримінальне право

Бібліографічний опис

Задачник з кримінального права України (Загальна та Особлива частини) : практикум / [О. М. Литвинов, Ю. В. Орлов, А. М. Ященко та ін.] ; за заг. ред. Ю. В. Орлова ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2023. – 204 с. – ISBN 978-966-610-272-3.