Координаційна діяльність місцевих державних адміністрацій у галузі забезпечення законності та правопорядку

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і Безпека. - 2009. - № 2. - С. 68-73.

Анотація

Статтю присвячено дослідженню сутності координаційної діяльності місцевих державних адміністрацій у галузі забезпечення законності і правопорядку на місцевому рівні. На підставі аналізу наукових точок зору та відповідних нормативно-правових актів розроблено авторське бачення координаційної діяльності останніх та шляхи її удосконалення. Статья посвящена исследованию сущности координационной деятельности местных государственных администраций в сфере обеспечения законности и правопорядка на местном уровне. На основе анализа научных точек зрения и соответствующих нормативно-правовых актов разработано авторское видение координационной деятельности последних и пути её усовершенствования. The article is devoted research of essence of co-ordinating activity of local state administrations in the field of providing of legality and law and order at local level. On the basis of analysis of scientific points of view and proper normatively-legal acts the author seeing of coordinating activity of the last and way of its improvement is developed.

Опис

Ключові слова

Держава і право. State and Law. Государство и право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, місцеві державні адміністрації, местные государственные администрации, державне управління, государственное управление, законність, законность, legality, правопорядок, law and order, координаційна діяльність, координационная деятельность

Бібліографічний опис