Щодо визначення місця ст. 202 КК України "Порушення порядку зайняття господарською і банківською діяльністю" в системі Особливої частини КК України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2002

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 112 - 116

Анотація

Автор у цій роботі обгрунтовує, що, зважаючи на неоднорідність діянь, які поєднані в ст.202 КК «Порушення порядку зайняття господарською і банківською діяльністю», є доцільним поділити її на три окремі норми. Першу з них, що встановлювала б відповідальність за здійснення без державної реєстрації, як суб’єкта підприємницької діяльності, що має ознаки підприємницької і яка підлягає ліцензуванню – розмістити в Розділі ІХ Особливої частини КК «Злочини проти суспільної безпеки». Другу, яка б встановлювала відповідальність за безліцензійне господарювання – залишити в рамках ст.202 КК, а третю – здійснення видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню з порушенням умов ліцензування – декриміналізувати. Автор в этой работе обосновывает, что, несмотря на неоднородность деяний, которые объединены в ст.202 УК «Нарушение порядка занятия хозяйственной и банковской деятельностью», целесообразно разделить ее на три отдельные нормы. Первую из них, устанавливала бы ответственность за осуществление без государственной регистрации как субъекта предпринимательской деятельности, имеющей признаки предпринимательской и подлежащей лицензированию - разместить в разделе ІХ Особенной части УК «Преступления против общественной безопасности». Вторую, которая устанавливала ответственность за безлицензионное хозяйствования - оставить в рамках ст.202 УК, а третью - осуществление видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию с нарушением условий лицензирования - декриминализировать. The author substantiates in this work that, given the heterogeneity of acts, which are combined in Article 202 of the Criminal Code "Violation of the order of economic and banking activities", it is appropriate to divide it into three separate rules. The first of them, which would establish responsibility for carrying out without state registration, as a business entity that has the characteristics of business and which is subject to licensing - to be placed in Section IX of the Special Part of the Criminal Code "Crimes against public safety". The second, which would establish liability for unlicensed management - to leave under Article 202 of the Criminal Code, and the third - the implementation of economic activities subject to licensing in violation of licensing conditions - to decriminalize.

Опис

Лантінов, Я. О. Щодо визначення місця ст. 202 КК України "Порушення порядку зайняття господарською і банківською діяльністю" в системі Особливої частини КК України / Я. О.Лантінов // Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 112 - 116

Ключові слова

злочини в сфері господарської діяльності, преступления в сфере хозяйственной деятельности, підприємницька діяльність, предпринимательская деятельность, злочини проти суспільної безпеки, преступления против общественной безопасности, порушення умов ліцензування, нарушение условий лицензирования

Бібліографічний опис