Foreign Experience of Staffing of the National Police of Ukraine at the Regional Level and the Possibility of its use

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Amazonia Investiga. - 2020 . - № 9 (25). - P. 500-506

Анотація

Відмічається про доцільність врахування зарубіжного досвіду в сфері кадрового забезпечення Національної поліції України, зокрема як позитивного, так і негативного. Така необхідність обумовлена тим, що в багатьох країнах Європи та світу поліція успішно функціонує вже протягом багатьох років, в той час як в Україні даний правоохоронний орган знаходить на стадії свого становлення та розвитку. Зазначається, що у кожній країні відповідна модель управління поліцією та її кадровим забезпеченням формується з урахуванням історичних передумов, національного досвіду реформування правоохоронних органів, особливостей правового, політичного, соціального, економічного та інших чинників. Проаналізовані такі моделі управління поліцією та її кадровим забезпеченням, як: 1) централізовану (континентальну); 2) децентралізовану; 3) напівцентралізовану (комбіновану). Визначено доцільним під час удосконалення кадрового забезпечення Національної поліції на регіональному рівні враховувати європейський стандарт децентралізації як механізму ефективного управління органами поліції. Пояснюється це тим, що врахування принципу децентралізації дає можливість прийняти більш виважені рішення, оскільки беруться до уваги потреби конкретного регіону країни. Констатовано, що в Україні має місце комбінована (напівцентралізована) модель управління поліцією та її кадровим забезпеченням. Позитивною визнана процедура відбору та прийняття кандидата на службу в поліції в Польщі, яка є багатоступеневою. Такі процедури відбору є не лише важливим інструментом ефективного кадрового забезпечення поліції, але й антикорупційної політики. Акцентовано увагу, що важливе значення в процесі розвитку кадрового забезпечення поліції має становлення професійної ідентичності, професійної свідомості, професійної компетентності поліцейських. Мета статті полягає в тому, щоб проаналізувати та розкрити роль зарубіжного досвіду кадрового забезпечення поліції на регіональному рівні, а також визначити можливі напрями його використання в Україні. Під час написання статті використано загальнонаукові методи пізнання (аналіз, індукція, дедукція) та спеціальні методи (діалектичний, формально-логічний, порівняльно-правовий).
The desirability of taking into account of foreign experience, both positive and negative, in the sphere of staffing of the National Police of Ukraine is noted. Such necessity is based on the fact that in Ukraine this law enforcement agency is at the stage of its formation and development. It is noted that in each country the appropriate model of police management and its staffing is formed taking into account historical background, national experience of law enforcement reform, features of legal, political, social, economic and other factors. The following models of police management and staffing are analyzed: 1) centralized (continental); 2) decentralized; 3) semi-centralized (combined). It is considered appropriate to take into account the European standard of decentralization as a mechanism for effective management of police bodies in the process of improving the staffing of the National Police at the regional level. This is explained by the fact that the principle of decentralization makes it possible to take more informed decisions, since the needs of a particular region of the country are taken into account. It is stated that in Ukraine there a combined (semicentralized) model of police management. The procedure, which is now multi-level, for selecting and accepting a candidate for police service in Poland is positive. It is emphasized that the formation of professional identity, professional consciousness, professional competence of police officers is of great importance in the process of development of police staffing. The purpose of the article is to analyze and reveal the role of foreign experience in police taffing at the regional level and to identify possible ways of its use in Ukraine. During the writing of the article, general scientific methods of cognition (analysis, induction, deduction) and special methods (dialectical, formal-logical, comparative-legal) were used.
Отмечается о целесообразности учета зарубежного опыта в сфере кадрового обеспечения Национальной полиции Украины, в частности как положительного, так и отрицательного. Отмечается, что в каждой стране соответствующая модель управления полицией и ее кадровым обеспечением формируется с учетом исторических предпосылок, национального опыта реформирования правоохранительных органов, особенностей правового, политического, социального, экономического и других факторов. Цель статьи заключается в том, чтобы проанализировать и раскрыть роль зарубежного опыта кадрового обеспечения полиции на региональном уровне, а также определить возможные направления его использования в Украине.

Опис

Foreign Experience of Staffing of the National Police of Ukraine at the Regional Level and the Possibility of its use / Tetiana Evgeniivna Kaganovska, Kostiantyn Leonidovych Buhaichuk, Volodymyr Mykolaiovych Vasyliev, Vitalii Oleksandrovych Serohin // Amazonia Investiga. - 2020. - № 9 (25). - P. 500-506. -

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, Национальная полиция Украины, кадрове забезпечення, publikatsii u zarubizhnomu vydanni, publikatsii u WoS

Бібліографічний опис