Поняття влади в адміністративному праві

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Сучасні проблеми адміністративного права та процесу : тези доп. учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 30 черв. 2017 р.). – Харків, 2017. – С. 39-41

Анотація

Визначено поняття "влада" як багатогранне суспільно-політичне і правове поняття. Розглянуто джерела влади, основні компоненти влади. Окреслено поділ влади за функціями та засобами. .
The concept of "power" is defined as a multifaceted socio-political and legal concept. Sources of power, main components of power are considered. The division of power by functions and means is outlined. .
Определено понятие "власть" как многогранное общественно-политическое и правовое понятие. Рассмотрены источники власти, главные составляющие власти. Обозначено разделение властей по функциям и средствам.

Опис

Зозуля, І. В. Поняття влади в адміністративному праві / Ігор Вікторович Зозуля // Сучасні проблеми адміністративного права та процесу : тези доп. учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 30 черв. 2017 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ, каф. адмін. права і процесу ф-ту № 3. – Харків, 2017. – С. 39-41.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Administrative Law and Procedure. Административное право и процесс, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, влада, power, власть, законодавча влада, legislature, законодательная власть, виконавча влада, executive authorities, исполнительная власть, судова влада, judiciary, судебная власть, режим правління, regime of government, режим правления

Бібліографічний опис