Криміналістичні обліки оперативно-розшукового призначення: сучасний стан і тенденції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. до 100-річчя від дня народження проф. М. В. Салтевського (м. Харків, 8 листоп. 2017 р.). – Харків: ХНУВС, 2017. – С. 168-170

Анотація

Зазначено, що криміналістичні обліки оперативно-розшукового призначення – це обліки, які містять інформацію про об’єкти, що безпосередньо причетні до нерозкритих злочинів, або педставляють оперативний інтерес, яка призначена сприяти їх ідентифікації, за штучними чи власними ознаками. Сучасною тенденцією криміналістичних обліків оперативно-розшукового призначення є їх створення, ведення та адміністрування у формі баз та банків даних, що входять до єдиної інформаційної системи МВС України. В них у закодованому вигляді зберігаються відомості про зареєстровані об’єкти.
It is noted that forensic records of operational and investigative purposes are records that contain information about objects that are directly involved in unsolved crimes, or that are of operational interest, which is intended to facilitate their identification, based on artificial or personal characteristics. The modern trend of forensic records of operational and investigative purposes is their creation, management and administration in the form of databases and data banks that are included in the unified information system of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine. They store information about registered objects in coded form.
Отмечено, что криминалистические учеты оперативно-розыскного назначения – это учеты, содержащие информацию об объектах, непосредственно причастных к нераскрытым преступлениям, или представляющие оперативный интерес, предназначенный способствовать их идентификации, по искусственным или собственным признакам. Современной тенденцией криминалистических учетов оперативно-розыскного назначения является их создание, ведение и администрирование в форме баз и банков данных, входящих в единую информационную систему МВД Украины. В них в закодированном виде хранятся сведения о зарегистрированных объектах.

Опис

Криміналістичні обліки оперативно-розшукового призначення:сучасний стан і тенденції / Владлена Олександрівна Приходько // Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу : тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. до 100-річчя від дня народження проф. М. В. Салтевського (м. Харків, 8 листоп. 2017 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків: ХНУВС, 2017. – С. 168-170.

Ключові слова

Криміналістика. Criminalistics. Криминалистика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, інформаційна система Міністерства внутрішніх справ, information system of the Ministry of Internal Affairs, информационная система Министерства внутренних дел, криміналістичні обліки оперативно-розшукового призначення, forensic records of operational and investigative purposes, криминалистические учеты оперативно-розыскного назначения, поліція, police, полиция, Експертна служба МВС України, Expert service of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, Экспертная служба МВД Украины

Бібліографічний опис