Конституційно-правове регулювання наглядової діяльності прокуратури України : автореферат дисертації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ

Анотація

Досліджено поняття, зміст та правова природа державного контролю і державного нагляду, їх співвідношення. Охарактеризована система та види органів публічної влади, що здійснюють функції державного контролю і державного нагляду в Україні та з’ясовано місце прокуратури України в цій системі. Проаналізовано конституційно-правові засади організації діяльності прокуратури України. Визначені мета, завдання та принципи наглядової діяльності прокуратури України. Розглянуто конституційно та організаційно-правові основи реалізації прокуратурою України наглядових повноважень. З’ясовано сутність функціональних зв’язків та особливості конституційних та організаційних засад взаємодії прокуратури України із органами державної влади у процесі здійснення наглядової діяльності. Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства у сфері конституційно-правового регулювання наглядової діяльності прокуратури України.
The concept, the content and law nature of state control and state supervision and their cooperation are researched. The system and those types of public authority organs that function as state control and state supervision in Ukraine are characterized. The place of the office of the public prosecutor is defined. Constitutional and Law basic ways of prosecutor’s supervision in Ukraine have been analyzed. The aim, duties and principles of supervision activities of Prosecutor’s Office of Ukraine are specified. The constitutional and law basis of supervision authorities of prosecutor’s office of Ukraine have been researched. The essence of functional relations and peculiarities of costitutional and managerial procedures of cooperation of public prosecutor’s office of Ukraine with public authority while supervising is defined. The proposals are made with respect to improvement of current legislation in Constitutional and Law Regulation of supervision activities of Prosecutor’s office of Ukraine.
Исследовано понятие, содержание и правовая природа государственного контроля и государственного надзора, их соотношение. Охарактеризована система и виды органов публичной власти, осуществляющих функции государственного контроля и государственного надзора в Украине и определено место прокуратуры Украины в этой системе. Проанализированы конституционно-правовые основы организации деятельности прокуратуры Украины. Определены цели, задачи и принципы надзорной деятельности прокуратуры Украины. Сделан вывод о оптимальной классификации принципов прокуратуры по институциональному и организационному признакам. Исследованы конституционные и организационно-правовые основы реализации прокуратурой Украины надзорных полномочий. Сформулированы предложения по совершенствованию действующего законодательства в сфере конституционно-правового регулирования надзорной деятельности прокуратуры Украины. Обоснованы предложения по изменениям положений Уголовного кодекса Украины, Законов Украины «О прокуратуре», «О Конституционном Суде Украины».

Опис

Ключові слова

Україна, Автореферати дисертацій. Abstracts of Theses. Авторефераты диссертаций, 12.00.02, прокуратура України, державний контроль, державний нагляд, конституційний нагляд, конституційно-правові засади, організаційно-правові засади, наглядова діяльність, принципи, взаємодія, координація, prosecutor’s office of Ukraine, state control, state supervision, constitutional supervision, constitutional and law procedures, supervision activities, principles, cooperation, coordination, прокуратура Украины, государственный контроль, государственный надзор, конституционный надзор, конституционно-правовые основы, организационно-правовые основы, надзорная деятельность, принципы, взаимодействие, координация

Бібліографічний опис

Орищенко, І. В. Конституційно-правове регулювання наглядової діяльності прокуратури України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Орищенко Ігор Васильович; Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Харків, 2012. - 21 с.