Особливості адміністративно-правових повноважень окремих державних органів, які реалізують правоохоронну функцію держави

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Юридичні науки. - 2015. - Вип. 3, т. 2. - С. 46-50

Анотація

Визначено особливості діяльності окремих спеціальних суб'єктів реалізації правоохоронної функції держави. Окреслено перспективні напрями підвищення ефективності такої діяльності, приведення її у відповідність до европейських стандартів, а також внесено певні пропозиції щодо оптимізації системи спеціальних суб'єктів.
The specifics of the activity of individual special entities implementing the law enforcement function of the state have been determined. Prospective directions for increasing the efficiency of such activities, bringing them in line with European standards, and also making certain proposals for optimizing the system of special entities are outlined.
Определены особенности деятельности отдельных специальных субъектов реализации правоохранительной функции государства. Обозначены перспективные направления повышения эффективности такой деятельности, приведение ее в соответствие с европейскими стандартами, а также внесены определенные предложения по оптимизации системы специальных субъектов.

Опис

Ключові слова

спеціальні суб'єкти, special subjects, специальные субъекты, органи державної влади, public authorities, органы государственной власти, правоохоронна функція держави, law enforcement function of the state, правоохранительная функция государства, повноваження, powers, полномочия, ефективність, efficiency, эффективность, європейські стандарти, European standards, европейские стандарты

Бібліографічний опис

Безпалова, О. І. Особливості адміністративно-правових повноважень окремих державних органів, які реалізують правоохоронну функцію держави / Безпалова О. І. // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Юридичні науки. - 2015. - Вип. 3, т. 2. - С. 46-50.