Legal aspects of cryptocurrency’s circulation: international experience and possibilities of its application in Ukraine

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

DOI

https://doi.org/10.46398/cuestpol.3970.09

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Cuestiones Políticas. – 2021. – Vol. 39, № 70. – P. 153-164

Анотація

На основі документальної наукової методології проаналізовано правові аспекти обігу криптовалют в Україні та інших країнах світу. Продемонстровано взаємозв’язок між рівнем економічного розвитку держави та рівнем її інтересу до криптовалют. Було показано, що майже всі успішні держави можуть створювати та впроваджувати власну криптовалюту. Крім того, було зазначено, наскільки актуальним на сьогодні є питання вибору належної форми правового регулювання криптовалютної галузі. Наприклад, багато дослідників і експертів наголошували на необхідності досягнення певного компромісу в питаннях правового регулювання криптовалют. Тому робиться висновок, що це стосується як сфери внутрішнього, так і міжнародного права, де має панувати ясність, прозорість та однозначність правових норм. Щодо останнього уточнюється, що криптовалюти більше не повинні існувати як тіньове джерело доходу для невстановлених осіб. Натомість їх потрібно повністю заборонити та ліквідувати як в економічній, так і в правовій площині, або легалізувати та врегулювати чинним законодавством.
Based on documentary scientific methodology, the legal aspects of the circulation of cryptocurrencies in Ukraine and other countries of the world are analyzed. The relationship between the state’s level of economic development and the level of its interest in cryptocurrencies is demonstrated. It was shown that almost all successful states can create and implement their own cryptocurrency. In addition, it was noted how important the issue of choosing the proper form of legal regulation of the cryptocurrency industry is today. For example, many researchers and experts have emphasized that a kind of compromise must be reached on issues related to the legal regulation of cryptocurrencies. It is therefore concluded that this applies to both the sphere of domestic and international law, where clarity, transparency and unambiguousness of legal norms must prevail. Regarding the latter, it is clarified that cryptocurrencies should no longer exist as a shadow source of income for unidentified individuals. Instead, they should be completely banned and eliminated in both the economic and legal fields, or they should be legalized and regulated by current legislation.
На основе документальной научной методологии проанализированы правовые аспекты обращения криптовалют в Украине и других странах мира. Показана связь между уровнем экономического развития государства и уровнем его интереса к криптовалютам. Было показано, что практически все успешные государства могут создать и внедрить собственную криптовалюту. Кроме того, было отмечено, насколько важен сегодня вопрос выбора правильной формы правового регулирования криптовалютной отрасли. Например, многие исследователи и эксперты подчеркивают, что необходимо достичь своего рода компромисса по вопросам, связанным с правовым регулированием криптовалют. Таким образом, делается вывод, что это касается как сферы внутреннего, так и международного права, где должны преобладать ясность, прозрачность и недвусмысленность правовых норм. По поводу последнего уточняется, что криптовалюты больше не должны существовать в качестве теневого источника дохода неустановленных лиц. Вместо этого их следует полностью запретить и ликвидировать как в экономической, так и в правовой сфере, либо легализовать и регулировать действующим законодательством.

Опис

Ключові слова

publikatsii u WoS, cryptocurrency, legal regulation, international experience, legislative support, state policy, криптовалюта, правове регулювання, міжнародний досвід, законодавче забезпечення, державна політика, правовое регулирование, международный опыт, законодательное обеспечение, государственная политика

Бібліографічний опис

Legal aspects of cryptocurrency’s circulation: international experience and possibilities of its application in Ukraine / M. Karchevskyi, A. Kovalenko, A. Matviichuk, M. Zavalnyi // Cuestiones Políticas. – 2021. – Vol. 39, № 70. – P. 153-164. – DOI: https://doi.org/10.46398/cuestpol.3970.09.
Karchevskyi , M., Kovalenko, A., Matviichuk, A., & Zavalnyi , M. V. (2021). Legal aspects of cryptocurrency’s circulation: international experience and possibilities of its application in Ukraine. Cuestiones Políticas, 39(70), 153-164. https://doi.org/10.46398/cuestpol.3970.09