Prospects for the development of legal system in Ukraine

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Авіація, промисловість, суспільство : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кременчук, 16 трав. 2024 р.). – Харків : ХНУВС, 2024. –  С. 434-436

Анотація

Досліджено питання сучасної нормативно-правової системи України як складної та динамічної структури, що впливає на всі сфери життя суспільства. Показано, що незважаючи на певні позитивні зрушення після здобуття незалежності, вона залишається предметом постійних дискусій та критики. Визначено, що сучасний стан правової системи України супроводжується численними викликами та проблемами, які потребують ефективного аналізу.
The paper examines the issue of modern regulatory and legal system of Ukraine as a complex and dynamic structure that affects all spheres of society. It is shown that despite some positive violations after gaining independence, it remains the subject of constant discussions and criticism. It is shown that the current state of the legal system of Ukraine is accompanied by numerous challenges and problems that require effective analysis.
Исследованы вопросы современной нормативно-правовой системы Украины как сложной и динамичной структуры, влияющей на все сферы жизни общества. Показано, что, несмотря на определенные положительные сдвиги после обретения независимости, она остается предметом постоянных дискуссий и критики. Определено, что современное состояние правовой системы Украины сопровождается многочисленными вызовами и проблемами, требующими эффективного анализа.

Опис

Ключові слова

правова система, інтеграційні процеси, нормативний рівень, національна ідентичність, культурна ідентичність, правова освіта, правова держава, legal system, integration processes, normative level, national identity, cultural identity, legal education, legal state, правовая система, интеграционные процессы, нормативный уровень, национальная идентичность, культурная идентичность, правовое образование, правовое государство

Бібліографічний опис

Sazanova L. S. Prospects for the development of legal system in Ukraine / Sazanova L. S., Hak V. O. // Авіація, промисловість, суспільство : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кременчук, 16 трав. 2024 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кременчуц. льотн. коледж, Наук. парк «Наука та безпека». – Харків : ХНУВС, 2024. – С. 434-436.