Публікація:
Криміналістика: підручник : том 1

Дослідницькі проекти

Структурні одиниці

Випуск видання

Анотація

У першому томі підручника, підготовленого за програмою навчальної дисципліни «Криміналістика», затвердженої для викладання в Харківському національному університеті внутрішніх справ, викладено загальнотеоретичні положення криміналістики, питання криміналістичної техніки та криміналістичної тактики, надано практичні рекомендації щодо розслідування злочинів. Підручник орієнтовано на підготовку фахівців для підрозділів досудового розслідування Національної поліції України, але він може бути корисним також і для інших осіб, які навчаються чи викладають у ВНЗ МВС України, практичних працівників органів правопорядку і використовуватись в інших юридичних ВНЗ.
The first volume of the textbook, prepared according to the program of the discipline "Forensics", approved for teaching at the Kharkov National University of Internal Affairs, outlines the general theoretical provisions of forensic science, issues of forensic techniques and forensic tactics, gives practical recommendations for the investigation of crimes. The textbook is focused on training specialists for pre-trial units of the National Police of Ukraine, but it can be useful for other persons studying or teaching at universities of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, practitioners of law enforcement agencies, as well as used in other law schools.
В первом томе учебника, подготовленного по программе учебной дисциплины «Криминалистика», утвержденной для преподавания в Харьковском национальном университете внутренних дел, изложены общетеоретические положения криминалистики, вопросы криминалистической техники и криминалистической тактики, даны практические рекомендации по расследованию преступлений. Учебник ориентирован на подготовку специалистов для подразделений досудебного следствия Национальной полиции Украины, но он может быть полезным и для других лиц, обучающихся или преподающих в вузах МВД Украины, практических работников органов правопорядка, а также использоваться в других юридических вузах.

Опис

Криміналістика : підручник : у 2 т. Т. 1 / [А. Ф. Волобуєв, М. В. Даньшин, А. В. Іщенко та ін.] ; за заг. ред. А. Ф. Волобуєва, Р. Л. Степанюка, В. О. Малярової ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2018. – 384 с. – ISBN 978-966-610-231-0 (Т. 1).

Ключові слова

Криміналістика. Criminalistics. Криминалистика, Навчальні видання. Educational edition. Учебные издания, Україна. Ukraine. Украина, криміналістика як наука, методи криміналістики, правоохоронні органи, криміналістична діагностика, криміналістична ідентифікація, розслідування злочинів як пізнавальний процес, розслідування злочинів, криміналістичні версії, криміналістичне прогнозування, використання спеціальних знань, спеціальні знання, обізнані особи, експертизи, державні експертні установи, судово-експертне дослідження, взаємодія слідчого з оперативними підрозділами, взаємодія, слідчий, оперативні підрозділи, Оперативно-розшукова діяльність. Operative and search activity. Оперативно-розыскная деятельность, operative and search activity, оперативно-розыскная деятельность, громадськість, засоби масової інформації, досудове розслідування, інформаційно-довідкове забезпечення, криміналістичні обліки, Департамент інформаційно-аналітичної підтримки Національної поліції України, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, Експертна служба МВС України, інформаційні системи, криміналістична техніка, криміналістична фотографія, криміналістична трасологія, судова балістика, криміналістична тактика, тактика огляду й освідування, тактика допиту, пред’явлення для впізнання, тактика обшуку, обшук, слідчий експеримент, криминалистика как наука, обыск, следственный эксперимент, тактика обыска, тактика допроса, допрос, допит, предъявление для опознания, криминалистическая техника, Экспертная служба МВД Украины, информационные системы, криминалистическая фотография, криминалистическая трасология, судебная баллистика, криминалистическая тактика, тактика осмотра и освидетельствования, средства массовой информации, общественность, информационно-справочное обеспечение, риминалистические учеты, Департамент информационно-аналитической поддержки Национальной полиции Украины, досудебное расследование, методы криминалистики, следователь, взаимодействие, оперативные подразделения, экспертизы, правоохранительные органы, взаимодействие следователя с оперативными подразделениями, судебно-экспертное исследование, государственные экспертные учреждения, осведомленые лица, специальные знания, использования специальных знаний, криминалистическое прогнозирование, криминалистическая диагностика, криминалистическая идентификация, расследования преступлений как познавательный процесс, расследования преступлений, криминалистические версии, forensics as a science, search, interrogation, investigative experiment, search tactics, forensics methods, Expert service of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, pre-trial investigation, Department of information and analytical support of the National Police of Ukraine, presentation for identification, forensic technology, forensic ballistics, forensic trasology, forensic tactics, examination, information systems, dc.subject forensic photography, crime investigation as a cognitive process, crime investigation, forensic versions, forensic diagnostics, forensic identification, inspection and survey tactics, forensic forecasting, using specialized knowledge, special knowledge, investigator, interaction, operational units, media, public, investigator interaction with operational units, forensic research, state expert institutions, knowledgeable persons

Бібліографічний опис