Окремі питання правового регулювання застосування негласних слідчих (розшукових) дій у діяльності Національної поліції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. Х Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 27-й річниці створення Харків. нац. ун-ту внутр. справ (м. Харків, 19 листоп. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 123-125

Анотація

Наголошено, що створення та функціонування легендірованих організацій як засіб забезпечення негласної слідчої дії в рамках конкретної оперативно-розшукової справи законодавчо визначено, але безпосередньо порядок створення та функціонування як суб’єкта цивільно-правових відносин потребує свого нормативного визначення і закріплення.
It is emphasized that the creation and functioning of legendary organizations as a means of ensuring covert investigative action within the framework of a specific operational-investigative case is determined by law, but directly the procedure for creation and functioning as a subject civil-law relations needs its normative definition and consolidation.
Отмечено, что создание и функционирование легендированных организаций как средство обеспечения негласного следственного действия в рамках конкретного оперативно-розыскного дела законодательно определено, но непосредственно порядок создания и функционирования как субъекта гражданско-правовых отношений требует своего нормативного определения и закрепления.

Опис

Ключові слова

правове регулювання, legal regulation, правовое регулирование, негласні слідчі (розшукові) дії, secret investigative (research) actions, негласные следственные (розыскные) действия, Національна поліція України, National Police of Ukraine, Национальная полиция Украины, конспірація, conspiracy, конспирация

Бібліографічний опис

Джафарова, О. В. Окремі питання правового регулювання застосування негласних слідчих (розшукових) дій у діяльності Національної поліції / Олена В’ячеславівна Джафарова // Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. Х Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 27-й річниці створення Харків. нац. ун-ту внутр. справ (м. Харків, 19 листоп. 2021 р.) / МВС України, МОН України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Наук. парк «Наука та безпека». – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 123-125.