Методика розслідування незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги : монографія

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харківський національний університет внутрішніх справ

Анотація

В монографії визначено сутність і з’ясовано значення криміналістичної характеристики незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги. Наведено структурні елементи криміналістичної характеристики досліджуваних кримінальних правопорушень (предмет, типові способи, час, місце, обстановка і типові сліди, особа злочинця) та розкрито їх зміст. Сформульовано криміналістичні рекомендації щодо розслідування цього виду кримінального правопорушення з урахуванням принципів періодизації, ситуативної зумовленості та алгоритмізації. Систематизовано обставини, що підлягають з’ясуванню під час розслідування незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги. Типізовано слідчі ситуації початкового та наступного етапів розслідування досліджуваного виду кримінального правопорушення. Наведено криміналістичні рекомендації щодо тактики проведення окремих процесуальних дій та встановлено особливості використання можливостей судових експертиз.
The monograph defines the essence and elucidates the meaning of the forensic characteristics of illegal use for profit of humanitarian aid, charitable donations or free aid. The structural elements of the forensic characteristics of the investigated criminal offenses (subject, typical methods, time, place, situation and typical traces, the identity of the criminal) are given and their content is revealed. Forensic recommendations for the investigation of this type of criminal offense have been formulated, taking into account the principles of periodization, situational conditioning, and algorithmization. Circumstances to be ascertained during the investigation of illegal use for profit of humanitarian aid, charitable donations or free aid have been systematized. Investigative situations of the initial and subsequent stages of the investigation of the investigated type of criminal offense are typified. Criminological recommendations on the tactics of carrying out certain procedural actions are given, and the peculiarities of using the possibilities of forensic examinations are established.
В монографии определена сущность и установлено значение криминалистической характеристики незаконного использования с целью получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи. Приведены структурные элементы криминалистической характеристики изучаемых уголовных правонарушений (предмет, типовые способы, время, место, обстановка и типовые следы, личность преступника) и раскрыто их содержание. Сформулированы криминалистические рекомендации по расследованию данного вида уголовного преступления с учетом принципов периодизации, ситуативной предопределенности и алгоритмизации. Систематизированы обстоятельства, подлежащие выяснению при расследовании незаконного использования с целью получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи. Типизированы следственные ситуации начального и последующего этапов расследования исследуемого вида уголовного преступления. Приведены криминалистические рекомендации по тактике проведения отдельных процессуальных действий и установлены особенности использования возможностей судебных экспертиз.

Опис

Ключові слова

Монографії. Monographs. Монографии, Україна, розслідування злочинів, криміналістика, незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги, гуманітарна допомога, Ukraine, crime investigation, crime investigation illegal use for profit of humanitarian aid, charitable donations or free aid, humanitarian aid, незаконное использование с целью получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи, расследование преступлений

Бібліографічний опис

Шевців, В. М. Методика розслідування незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги : моногр./ Шевців Володимир Михайлович; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Вінниця : ТВОРИ, 2023. – 292 с. – ISBN 978-617-552-395-7.