Щодо вдосконалення змісту права на оскарження процесуальних рішень, дій або бездіяльності у кримінальному провадженні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : тези доп. учасників наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 трав. 2018 р.). – Харків, 2018. – С. 262-264

Анотація

Відзначено, що право певної особи оскаржити дії, рішення чи бездіяльність має бути чітко закріплене безпосередньо в нормі, яка визначає коло прав та обов’язків відповідного суб’єкта чи учасника кримінального провадження, незважаючи на наявність або відсутність у КПК України спеціальних норм щодо оскарження.
It was noted that a certain person has the right to appeal actions, decisions or inaction be clearly enshrined directly in the norm, which defines the range of rights and obligations of the relevant subject or participant in criminal proceedings, regardless of the presence or absence of special norms regarding appeals in the Criminal Procedure Code of Ukraine.
Отмечено, что право определенного лица обжаловать действия, решения или бездействие должно быть четко закреплено непосредственно в норме, определяющей круг прав и обязанностей соответствующего субъекта или участника уголовного производства, несмотря на наличие или отсутствие у УПК Украины специальных норм по обжалованию.

Опис

Шестаков, В. І. Щодо вдосконалення змісту права на оскарження процесуальних рішень, дій або бездіяльності у кримінальному провадженні / Вадим Іванович Шестаков // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : тези доп. учасників наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 трав. 2018 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2018. – С. 262-264.

Ключові слова

Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, кримінальне провадження, criminal proceedings, уголовное производство, оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності, appeal of procedural decisions, actions or inaction, обжалование процессуальных решений, действий или бездействия, право на оскарження рішень, right to appeal decisions, право на обжалование решений

Бібліографічний опис