Національно-патріотичне виховання курсантів і студентів на прикладі походу українських козаків на Москву у 1618 р.

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 29 берез. 2024 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2024. – С. 18-20

Анотація

Висвітлюються основні аспекти національно-патріотичного виховання молоді у процесі викладання історії України XVII століття, зокрема доби урядування гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, на прикладі походу очолюваного ним козацького війська на Москву у 1618 р.
The main aspects of the national-patriotic upbringing of youth in the process of teaching the history of Ukraine in the 17th century, in particular the period of the reign of hetman Peter Konashevich-Sagaidachny, are highlighted, using the example of the campaign of the Cossack army led by him to Moscow in 1618.
Освещаются основные аспекты национально-патриотического воспитания молодежи в процессе преподавания истории Украины XVII века, в частности, эпохи правления гетмана Петра Конашевича-Сагайдачного, на примере похода возглавляемого им казацкого войска на Москву в 1618 г.

Опис

Ключові слова

історичний аналіз, державність, національно-патріотичне виховання, XVII століття, українське козацтво, Конашевич-Сагайдачний, П., Україна, historical analysis, statehood, national-patriotic education, 17th century, Ukrainian Cossacks, Konashevich-Sagaidachny, P., Ukraine, исторический анализ, государственность, национально-патриотическое воспитание, XVII век, украинское казачество, Конашевич-Сагайдачный, П., Украина

Бібліографічний опис

Греченко, В. А. Національно-патріотичне виховання курсантів і студентів на прикладі походу українських козаків на Москву у 1618 р. / Володимир Анатолійович Греченко // Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 29 берез. 2024 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Нац. акад. правових наук України. – Вінниця : ХНУВС, 2024. – С. 18-20.