Духовно-ціннісні аспекти дії закону в часі (на прикладі кримінолого-кримінально-правового регулювання суспільних відносин): теоретико-практичне розуміння (усвідомлення) і тлумачення (інтерпретація) чинних правових норм КК України

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 9 груд. 2022 р.). – Вінниця, 2022. – С. 58-63
Abstract
Зазначено, що просторово-часові межі дії Закону про кримінальну відповідальність є одним із найскладніших питань у кримінальному праві. Наголошено, що будь-які обставини у житті мають просторово-часову (темпоральну) дію, і все має свою причину і наслідок, логічний початок і завершення, народження і смерть. Запропоновано у такому ключі розмірковувати під час вивчення кримінального права та кримінології, адже йдеться про виявлення коренів, властивостей і підступності Зла, яке підриває стани благочестя і добра.
It is noted that the spatial and temporal limits of the Law on Criminal Liability are one of the most difficult issues in criminal law. It is emphasized that any circumstances in life have a spatio-temporal (temporal) effect, and everything has its own cause and effect, logical beginning and end, birth and death. It is suggested to think in this way when studying criminal law and criminology, because it is about identifying the roots, properties and insidiousness of Evil, which undermines the states of piety and goodness.
Отмечено, что пространственно-временные рамки действия Закона об уголовной ответственности являются одним из самых сложных вопросов в уголовном праве. Отмечено, что любые обстоятельства в жизни оказывают пространственно-временное (темпоральное) действие, и все имеет свою причину и следствие, логическое начало и завершение, рождение и смерть. Предложено в таком ключе размышлять при изучении уголовного права и криминологии, ведь речь идет об обнаружении корней, свойств и коварства Зла, подрывающего состояния благочестия и добра.
Description
Кріцак, І. В. Духовно-ціннісні аспекти дії закону в часі (на прикладі кримінолого-кримінально-правового регулювання суспільних відносин): теоретико-практичне розуміння (усвідомлення) і тлумачення (інтерпретація) чинних правових норм КК України / Іван Васильович Кріцак // Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 9 груд. 2022 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Наук. парк «Наука та безпека». – Вінниця, 2022. – С. 58-63.
Keywords
Кримінальне право. Criminal Law. Уголовное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Кримінологія. Criminology. Криминология, кримінолого-кримінально-правове регулювання, criminological-criminal-legal regulation, криминолого-уголовно-правовое регулирование, дія закону в часі, effect of the law in time, действие закона во времени, кримінальна відповідальність, criminal liability, уголовная ответственность, духовно-ціннісний аспект, spiritual and valuable aspect, духовно-ценностный аспект
Citation