Зарубіжний досвід здійснення державного нагляду (контролю) за безпекою на автомобільному транспорті загального користування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

https://doi.org/10.32631/vca.2023.3.21

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Кримінологічної Асоціації України. – 2023. – № 3 (30). – С. 252-262

Анотація

У статті наголошено на тому, що в більшості провідних держав світу функціонують досить ефективні системи державного нагляду (контролю)за безпекою на автомобільному транспорті загального користування. Акцентовано увагу на необхідності вдосконалення напрямку безпеки на автомобільному транспорті загального користування в ході співпраці країн-учасниць Східного партнерства Європейського Союзу, розробки відповідних напрямків міжнародного співробітництва та спільних проєктів, у тому числі наукових ініціатив та програм задля налагодження спільних досліджень проблем транспортної безпеки, надання грантів та стипендій для підтримки дослідницьких проєктів.
The article emphasizes that in most of the world's leading countries, there are quite effective systems of state supervision (control) over the safety of public road transport. Attention was focused on the need to improve the direction of safety on public road transport in the course of cooperation between the countries participating in the Eastern Partnership of the European Union, the development of relevant directions of international cooperation and joint projects, including scientific initiatives and programs for the establishment of joint research on transport safety problems, the provision of grants and scholarships to support research projects.
В статье подчеркивается, что в большинстве ведущих государств мира функционируют достаточно эффективные системы государственного надзора (контроля) за безопасностью на автомобильном транспорте общего пользования. Акцентировано внимание на необходимости усовершенствования направления безопасности на автомобильном транспорте общего пользования в ходе сотрудничества стран-участниц Восточного партнерства Европейского Союза, разработки соответствующих направлений международного сотрудничества и совместных проектов, в том числе научных инициатив и программ для налаживания совместных исследований проблем транспортной безопасности, предоставления грантов и стипендий для поддержки исследовательских проектов.

Опис

Ключові слова

зарубіжний досвід, безпека, автомобільний транспорт загального користування, державний нагляд, контроль, foreign experience, safety, public road transport, state supervision, control, зарубежный опыт, безопасность, автомобильный транспорт общего пользования, государственный надзор

Бібліографічний опис

Грибан, М. М. Зарубіжний досвід здійснення державного нагляду (контролю) за безпекою на автомобільному транспорті загального користування / Микола Миколайович Грибан // Вісник Кримінологічної Асоціації України. – 2023. – № 3 (30). – С. 252-262. - DOI: https://doi.org/10.32631/vca.2023.3.21.
ГРИБАН , М. (2023). ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ (КОНТРОЛЮ) ЗА БЕЗПЕКОЮ НА АВТОМОБІЛЬНОМУ ТРАНСПОРТІ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ. Вісник Кримінологічної асоціації України, 30(3), 252–262. https://doi.org/10.32631/vca.2023.3.21.