Проблеми працевлаштування та тіньова зайнятість в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Проблеми розвитку соціально-трудових прав та профспілкового руху в Україні : матеріали VІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 28 трав.2020 р.). – Xарків: ХНУВС, 2020. – С. 95-98.

Анотація

Зазначено, що для вдосконалення правового регулювання тіньової зайнятості необхідно: запровадити економічні стимули роботодавців задля їх заохочення до використання лише легально працевлаштованих працівників; законодавчо закріпити дієвий механізм виявлення фактів тіньової зайнятості; усунути корупційну складову в діяльності державних органів та посадових осіб, на яких покладено завдання щодо виявлення та припинення тіньової зайнятості; посилити фінансові санкції для суб’єктів господарювання за використання праці без укладення трудового договору; ввести кримінальну відповідальність для посадових осіб суб’єктів господарювання та приватних підприємців за використання роботодавцем незадекларованої праці. Отмечено, что для совершенствования правового регулирования теневой занятости необходимо: внедрить экономические стимулы работодателей для их поощрения использования только легально трудоустроенных работников; законодательно закрепить действенный механизм выявления фактов теневой занятости; устранить коррупционную составляющую в деятельности государственных органов и должностных лиц, на которых возложены задачи выявления и прекращения теневой занятости; усилить финансовые санкции для субъектов хозяйствования использования труда без заключения трудового договора; ввести уголовную ответственность для должностных лиц субъектов и частных предпринимателей за использование работодателем незадекларированного труда. It is noted that in order to improve the legal regulation of shadow employment, it is necessary to: introduce economic incentives for employers to encourage them to use only legally employed workers; legislate an effective mechanism for revealing the facts of shadow employment; eliminate the corruption component in the activities of state bodies and officials who are entrusted with the task of identifying and stopping shadow employment; strengthen financial sanctions for business entities using labor without concluding an employment contract; introduce criminal liability for officials of entities and private entrepreneurs for the use of undeclared labor by an employer.

Опис

Зозуля І. В. Проблеми працевлаштування та тіньова зайнятість в Україні / І. В. Зозуля, Д. В. Овдієнко / Проблеми розвитку соціально-трудових прав та профспілкового руху в Україні : матеріали VІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 28 трав. 2020 р.) / за заг. ред. К. Ю. Мельника; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Xарків: ХНУВС, 2020. – С. 95-98.

Ключові слова

Трудове право. Право соціального забезпечення. Labor law. Law of social guaranteeing. Трудовое право. Право социального обеспечения, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, працевлаштування, трудоустройство, employment, трудові правовідносини, трудовые правоотношения, labor relations, Державна служба зайнятості, Государственная служба занятости, State Employment Service, безробітні, безработные, unemployed, незадекларована праця, незадекларированный труд, undeclared labor, неоформлені працівники, неоформленные работники, unregistered workers, тіньовий ринок праці, теневой рынок труда, shadow labor market, тіньова зайнятість, теневая занятость, shadow employment

Бібліографічний опис