Засоби державного реагування на прояви незаконного збагачення у загальній системі протидії корупції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Теоретичні питання юриспруденції і проблеми правозастосування: виклики ХХІ століття : тези доп. учасників IV Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 лист. 2020 р.). - Харків, 2020. - С. 193-195

Анотація

Зазначено на ефективність протидії різним проявам корупційних практик, які залежать не лише від дієвості тих засобів протидії, що засновані на притягненні, покладанні і виконанні кримінальної відповідальності, але і низки інших не менш важливих загальносоціальних і спеціально-кримінологічних заходів. Розглянуто засоби державного реагування на прояви незаконного збагачення у загальній системі протидії корупції. The effectiveness of counteracting various manifestations of corrupt practices, which depend not only on the effectiveness of those means of counteraction, which are based on the prosecution, imposition and execution of criminal liability, but also a number of other equally important general social and special criminological measures. The means of state response to the manifestations of illicit enrichment in the general anti-corruption system are considered. Указано на эффективность противодействия различным проявлениям коррупционных практик, которые зависят не только от действенности тех средств противодействия, основанные на привлечении, возложении и выполнении уголовной ответственности, но и ряда других не менее важных общесоциальных и специально-криминологических мер. Рассмотрены средства государственного реагирования на проявления незаконного обогащения в общей системе противодействия коррупции.

Опис

Ященко, А. М. Засоби державного реагування на прояви незаконного збагачення у загальній системі протидії корупції / Андрій Миколайович Ященко // Теоретичні питання юриспруденції і проблеми правозастосування: виклики ХХІ століття : тези доп. учасників IV Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 листоп. 2020 р.) / НДІ публ. політики і соц. наук. - Харків, 2020. - С. 193-195. Ященко, А. М. (2020). Засоби державного реагування на прояви незаконного збагачення у загальній системі протидії корупції. Теоретичні питання юриспруденції і проблеми правозастосування: виклики ХХІ століття : тези доп. учасників IV Всеукр. наук.-практ. конф. (Харків, 20 лист. 2020 р.), 193-195. вилучено із https://library.pp-ss.pro/index.php/ndippsn_20201120/article/view/yashchenko

Ключові слова

Кримінологія. Criminology. Криминология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Кримінальне право. Criminal Law. Уголовное право, протидія корупції, противодействие коррупции, countering corruption, кримінальна відповідальність, уголовная ответственность, criminal liability, засоби державного реагування, средства государственного реагирования, means of state response

Бібліографічний опис