Застосування конструкції фраудаторного правочину у цивільному праві та судовій практиці України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Проблеми цивільного права та процесу : тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. 98-й річниці від дня народження О. А. Пушкіна (м. Вінниця, 19 трав. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 411-416

Анотація

Визначено, що правильне застосування конструкції фраудаторного правочину у справах про банкрутство має сприяти ефективній консолідації ліквідаційної маси боржника та задоволенню вимог кредиторів на засадах конкурсного процесу. Для цього необхідним є зокрема розмежування фраудаторних правочинів від правочинів боржника, які вчинені у підозрілий період, а також фіктивних правочинів.
It was determined that the correct application of the construction of a fraudulent transaction in bankruptcy cases should contribute to the effective consolidation of the debtor's liquidation assets and the satisfaction of creditors' demands on the basis of the competitive process. For this, it is necessary in particular distinguishing fraudulent transactions from the debtor's transactions, which were committed in a suspicious period, as well as fictitious transactions.
Определено, что правильное применение конструкции фраудаторной сделки по делам о банкротстве должно способствовать эффективной консолидации ликвидационной массы должника и удовлетворению требований кредиторов на основе конкурсного процесса. Для этого необходимо в частности разграничение фраудаторных сделок от сделок должника, которые совершены в подозрительный период, а также фиктивные сделки.

Опис

Ключові слова

фраудаторність, fraud, фраудаторность, фраудаторний правочин, fraudulent act, фраудаторная сделка, цивільне судочинство, civil justice, гражданское судопроизводство, судова практика, judicial practice, судебная практика, боржник, debtor, должник, кредитор, creditor

Бібліографічний опис

Ольшевський, І. Застосування конструкції фраудаторного правочину у цивільному праві та судовій практиці України / Ігор Ольшевський // Проблеми цивільного права та процесу : тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. 98-й річниці від дня народження О. А. Пушкіна (м. Вінниця, 19 трав. 2023 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Харків. обл. осередок Всеукр. громад. орг. «Асоціація цивілістів України», Наук. парк «Наука та безпека». – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 411-416.