Особливості забезпечення права на захист у кримінальному провадженні : наук.-метод. рек.

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харків : ХНУВС, 2014. − 96 с.

Анотація

Авторами досліджено поняття та значення захисту в кримінальному процесі, визначено процесуальне становище захисника (адвоката). Проаналізовані особливості участі захисника в забезпеченні прав учасників кримінального процесу (підозрюваного, обвинуваченого, свідка, потерпілого), порядок та особливості залучення захисника до процесуальних дій.Розкриті питання взаємодії органів досудового розслідування з центрами з надання безоплатної вторинної допомоги, питання підтвердження повноважень захисника, а також підстави та умови відмови від участі захисника у досудовому розслідуванні.
The authors investigated the concept and importance of protection in criminal proceedings, defined procedural status of the defender (attorney). Analyzed the features of the participation of defender in ensuring the rights of participants in criminal proceedings (suspect, witness, victim), the order and features to attract the defender to legal proceedings. Disclosed issues of interaction of bodies of preliminary investigation with the centers to provide free secondary care, issues confirmation of the defender, as well as the grounds and conditions of failure of the defender to participate in the pre-trial investigation.
Авторами исследовано понятие и значение защиты в уголовном процессе, определено процессуальное положение защитника (адвоката). Проанализированы особенности участия защитника в обеспечении прав участников уголовного процесса (подозреваемого, обвиняемого, свидетеля, потерпевшего), порядок и особенности привлечения защитника к процессуальным действиям. Раскрыты вопросы взаимодействия органов предварительного расследования с центрами по предоставлению бесплатной вторичной помощи, вопросы подтверждения полномочий защитника, а также основания и условия отказа от участия защитника в досудебном расследовании.

Опис

Безпалова О. І. Особливості забезпечення права на захист у кримінальному провадженні : наук.-метод. рек. / О. І. Безпалова, К. Л. Бугайчук, І. О. Святокум; МВС України ; Харківський нац. ун-т внутр. справ; Навч.- наук. ін-т підготовки фахівців для підрозділів кримінальної міліції; Наук.-дослід. лабораторія з проблем протидії злочинності. – Харків : ХНУВС, 2014. − 96 с.

Ключові слова

Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, адвокат, захисник, розслідування злочинів, право на захист, досудове розслідування, учасники кримінального процесу, защитник, расследование преступлений, право на защиту, досудебное расследование, участники уголовного процесса, lawyer, attorney, criminal procedure, investigation

Бібліографічний опис