Нормативно-правові засади діяльності регіонального Департаменту соціального захисту населення: порівняльно-правовий аналіз

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Прикарпатський юридичний вісник. – 2019. – Вип. 3 (28), т. 2. – С. 134-138

Анотація

У статті проаналізовано етимологію правової категорії «нормативно-правові засади», окреслено рівні нормативних засад діяльності регіонального Департаменту соціального захисту населення з урахуванням юридичної сили нормативно-правових актів, що врегульовують досліджувані правовідносини. Як орган публічної влади Департамент під час реалізації та захисту соціальних прав громадян повинен керуватися як загальноправовими, так і спеціальними принципами діяльності. The article analyzes the etymology of the legal category “normative and legal principles” and outlines the levels of normative principles of the activity of the regional Department of social protection of the population, taking into account the legal force of normative legal acts that regulate the studied legal relations. В статье проанализирована этимология правовой категории «нормативно-правовые основы», обозначены уровни нормативных основ деятельности регионального Департамента социальной защиты населения с учетом юридической силы нормативно-правовых актов, регулирующих исследуемые правоотношения. Как орган публичной власти Департамент при реализации и защиты социальных прав граждан должен руководствоваться как общеправовыми, так и специальными принципами деятельности.

Опис

Шпарага, Ю. І. Нормативно-правові засади діяльності регіонального Департаменту соціального захисту населення: порівняльно-правовий аналіз / Ю. І. Шпарага // Прикарпатський юридичний вісник. – 2019. – Вип. 3 (28), т. 2. – С. 134-138. - DOI: https://doi.org/10.32837/pyuv.v2i3(28).374.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Департамент соціального захисту населення, Департамент социальной защиты населения, Department of Social Protection population, нормативно-правові засади, нормативно-правовые основы, Normatively legal bases, класифікація, классификация, classification, повноваження, полномочия, powers, соціальні послуги, социальные услуги, social services, соціальний захист, социальная защита, social protection, Трудове право. Право соціального забезпечення. Labor law. Law of social guaranteeing. Трудовое право. Право социального обеспечения

Бібліографічний опис