Деякі питання правового та організаційного забезпечення протидії кіберзлочинності

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18 листоп. 2016 р.). – Харків, 2016.– С. 397-400
Abstract
Наголошено, що вітчизняні реалії протидії кіберзлочинності свідчать про низку важливих проблем, які заважають створенню ефективної системи протидії загрозам у кіберпросторі. До таких проблем належать передусім: термінологічна невизначеність, відсутність належної координації діяльності відповідних відомств, залежність України від програмних і технічних продуктів іноземного виробництва, складнощі з кадровим наповненням відповідних структурних підрозділів та міжнародне співробітництво України у боротьбі з кіберзлочинністю.
It is emphasized that the domestic realities of combating cybercrime indicate a number of important problems that prevent the creation of an effective system for combating threats in cyberspace. Such problems include, first of all, terminological uncertainty, lack of proper coordination of the activities of the relevant departments, Ukraine's dependence on software and technical products of foreign production, difficulties with staffing the relevant structural units, and Ukraine's international cooperation in the fight against cybercrime.
Отмечено, что отечественные реалии противодействия киберпреступности свидетельствуют о ряде важных проблем, мешающих созданию эффективной системы противодействия угрозам в киберпространстве. К таким проблемам относятся прежде всего терминологическая неопределенность, отсутствие надлежащей координации деятельности соответствующих ведомств, зависимость Украины от программных и технических продуктов иностранного производства, сложности с кадровым наполнением соответствующих структурных подразделений и международное сотрудничество Украины в борьбе с киберпреступностью.
Description
Шорохова, Г. М. Деякі питання правового та організаційного забезпечення протидії кіберзлочинності / Ганна Михайлівна Шорохова // Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 18 листоп. 2016 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2016. – С. 397-400.
Keywords
Кримінологія. Criminology. Криминология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, комп’ютерні злочини, computer crimes, компьютерные преступления, кіберзлочинність, cybercrime, киберпреступность, протидія кіберзлочинності, combating cybercrime, противодействие киберпреступности
Citation