Competences and Authority of the Corps of the Operative-Flash Action

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

http://dx.doi.org/10.34069/AI/2020.29.05.18

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Amazonia Investiga. – 2020. – Vol. 9, Issue 29. – P. 156-162

Анотація

Метою статті є комплексне дослідження компетенцій та повноважень Корпусу оперативно-раптової дії як особливого органу, що здійснює публічну безпеку та порядок. Під час написання статті авторами використовувалися такі методи наукового пізнання: формально-логічний; порівняльного аналізу; системноструктурний; формально-юридичний; логіко-нормативний. У статті проведено комплексне дослідження компетенції та повноважень Корпусу оперативно-раптової дії. Визначено, що повноваження цього підрозділу Національної поліції України представлені сукупністю прав та обов'язків, а компетенції включають його повноваження. До компетенцій даного підрозділу входять як правничий та обов'язки, зафіксовані на законодавчому рівні, і професійні знання, якими поліцейський повинен має високому рівні і правильно застосовує в своєї службової діяльності. Аргументовано, що Корпус оперативно-раптової дії має компетенцію з метою закріплення обсягу прав і повноважень поліцейського, що на законодавчому рівні дозволяє регламентувати заборону виходу за її межі. Проведено аналіз існуючої нормативної бази та наявних досліджень щодо компетенції правоохоронних органів. Виділено три групи прав Корпусу оперативно-раптової дії: 1) права, що безпосередньо сприяють виконанню службових обов'язків; 2) права, які мають опосередкований вплив на виконання обов'язків працівниками підрозділу особливого призначення; 3) права на реалізацію конституційних прав і свобод.
The purpose of the article is a comprehensive study of the competences and authority of the Corps of the Operative-Flash Action (KORD), as a special body implementing public security and order. The authors used the following methods of scientific knowledge when writing the article: formal logical; comparative analysis; systemic structural; formal legal; logical and normative. A comprehensive study of the competence and powers of KORD has been conducted in the article. It has been determined that the authority of this unit of the National Police of Ukraine are represented by a set of rights and obligations, and the competence includes its powers. The competence of this unit includes both rights and obligations fixed at the legislative level, and professional knowledge that a policeman must have at a high level and correctly apply it in his official activities. It has been argued that the KORD is provided with competence in order to consolidate the scope of the rights and powers of a police officer, which allows regulating the prohibition of going beyond its borders at the legislative level. The analysis of the existing regulatory framework and existing studies related to the competence of law enforcement agencies has been conducted. Three groups of rights of the KORD have been distinguished: 1) rights that directly contribute to the performance of official duties; 2) rights that have an indirect effect on the performance of the special unit employees’ duties; 3) the right to exercise constitutional rights and freedoms.
Целью статьи является комплексное исследование компетенций и полномочий Корпуса оперативно-внезапной действия, как особого органа, осуществляющего публичную безопасность и порядок. При написании статьи авторами использовались следующие методы научного познания: формально-логический; сравнительного анализа; системноструктурный; формально-юридический; логико-нормативный. В статье проведено комплексное исследование компетенция и полномочий Корпуса оперативно-внезапного действия. Определено, что полномочия этого подразделения Национальной полиции Украины представлены совокупностью прав и обязанностей, а компетенции включают в себя его полномочия. К компетенциям данного подразделения входят как права и обязанности, зафиксированные на законодательном уровне, так и профессиональные знания, которыми полицейский должен обладает на высоком уровне и правильно применяет их в своей служебной деятельности. Аргументировано, что Корпус оперативно-внезапного действия наделен компетенцией в целях закрепления объема прав и полномочий полицейского, что на законодательном уровне позволяет регламентировать запрет выхода за ее пределы. Проведен анализ существующей нормативной базы и имеющихся исследований, касающихся компетенции правоохранительных органов. Выделены три группы прав Корпуса оперативно-внезапного действия: 1) права, непосредственно способствующие выполнению служебных обязанностей; 2) права, которые имеют косвенное влияние на выполнение обязанностей работниками подразделения особого назначения; 3) права на еализацию конституционных прав и свобод.

Опис

Ключові слова

Corps of the Operative-Flash Action, competence, authority, rights, legislation, KORD, КОРД, Корпус оперативно-внезапного действия, Корпус оперативно-раптової дії, компетенция, компетенція

Бібліографічний опис

Competences and Authority of the Corps of the Operative-Flash Action / Hrytsenko, V., Tragniuk, O., Vasyliev, V., Myskiv, L. // Amazonia Investiga. – 2020. – Vol. 9, Issue 29. – P. 156-162. – DOI: https://doi.org/10.34069/AI/2020.29.05.18.
Hrytsenko, V., Tragniuk, O., Vasyliev, V., & Myskiv, L. (2020). Competences and Authority of the Corps of the Operative-Flash Action. Amazonia Investiga, 9(29), 156-162. https://doi.org/10.34069/AI/2020.29.05.18.