Феномен одаля у земельному праві Норвегіії X-XII ст.

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Сер.: Право. - 2011. - Вип. 10. - С. 80-84

Анотація

Досліджено одаль – специфічне явище у земельному праві Норвегії часів раннього Середньовіччя. У якості джерел використано судебники XII ст. Розглянуто особливості нормативного забезпечення земельних відносин. З’ясовано динаміку статусу одаля з розвитком феодалізму. Проаналізовано проблеми розширення кола суб’єктів земельної власності.
This paper investigated Odal - specific phenomenon in the land law in Norway early medieval period. The sources used in statute books XII century. The features of regulatory support of land relations. Elucidated the dynamics of status óðal with the development of feudalism. The problems of expanding the range of subjects of land ownership.
Исследован одаль – специфическое явление в земельном праве Норвегии периода раннего Средневековья. В качестве источников использованы судебники XII ст. Рассмотрены особенности нормативного обеспечения земельных отношений. Выяснена динамика статуса одаля по мере развития феодализма. Проанализированы проблемы расширения круга субъектов земельной собственности.

Опис

Головко, Б. Г. Феномен одаля у земельному праві Норвегіії X-XII ст. / Б. Г. Головко // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Сер.: Право. - 2011. - Вип. 10. - С. 80-84.

Ключові слова

Держава і право. State and Law. Государство и право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Історія. History. История, Земельне право. Аграрне право. Land Law. Agrarian Law. Земельное право. Аграрное право, Норвегія, Norway, Норвегия, одаль, away, регіональні судебники, regional judges, региональные судебники, земельна власність, land ownership, земельная собственность, історико-правовий аналіз, historical and legal analysis, историко-правовой анализ, Середньовіччя

Бібліографічний опис