Організація діяльності підрозділів ювенальної превенції : навчальний посібник

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харків : ХНУВС, 2022. – 204 с.

Анотація

У навчальному посібнику висвітлено положення законодавства України, що регулює питання діяльності підрозділів ювенальної превенції Національної поліції; висвітлено особливості діяльності підрозділів ювенальної превенції щодо розшуку безвісті зниклих дітей, реагування на події, де потерпілим є дитина; визначено передумови, що сприяють вчиненню правопорушень дітьми; розкрито шляхи взаємодії ювенальної превенції з іншими інституціями з метою забезпечення прав дітей. Навчальний посібник буде корисним курсантам, слухачам магістратури, викладачам закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, працівникам органів Національної поліції.
The training manual covers the provisions of the legislation of Ukraine, which regulates the activities of the juvenile prevention units of the National Police; the peculiarities of the activities of juvenile prevention units regarding the search for missing children, responding to events where the victim is a child are highlighted; prerequisites that contribute to the commission of offenses by children are determined; ways of interaction of juvenile prevention with other institutions in order to ensure children's rights are revealed. The study guide will be useful to cadets, master's students, teachers of higher education institutions with specific study conditions, and employees of the National Police.
В учебном пособии отражены положения законодательства Украины, регулирующего вопросы деятельности подразделений ювенальной превенции Национальной полиции; освещены особенности деятельности подразделений ювенальной превенции по розыску без вести пропавших детей, реагирование на события, где пострадал ребенок; определены предпосылки, способствующие совершению правонарушений детьми; раскрыты пути взаимодействия ювенальной превенции с другими институтами с целью обеспечения прав детей. Учебное пособие будет полезным курсантам, слушателям магистратуры, преподавателям высшего образования со специфическими условиями обучения, работникам органов Национальной полиции.

Опис

Організація діяльності підрозділів ювенальної превенції : навч. посіб. / [О. І. Безпалова, Г. В. Джагупов, В. С. Макаренко та ін.], за заг. ред. О. І. Безпалової; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2022. – 204с. – ISBN 978-966-610-263-1.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Навчальні видання. Educational edition. Учебные издания, Україна. Ukraine. Украина, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, Национальная полиция Украины, підрозділи ювенальної превенції, подразделения ювенальной превенции, units of juvenile prevention, діти, дитина, ювенальна превенція, ювенальная превенция, juvenile prevention, дети, ребенок, неповнолітні, правопорушення, вчинені дітьми, віктимна поведінка, профілактика правопорушень, crime prevention, профилактика правонарушений, правонарушения, совершенные детьми, offenses committed by children

Бібліографічний опис