Формування системи інформаційної безпеки в рамках ООН

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 трав. 2019 р.). — Харків : ХНУВС, 2019. — С. 40-42
Abstract
Зазначено, що враховуючи масштаби глобального інформаційного виклику, неможливість вирішення питань забезпечення інформаційної безпеки зусиллями однієї або навіть декількох держав, важливо усвідомити необхідність розвитку даного співробітництва у рамках Організації Об’єднаних Націй, здатної комплексно вирішувати будь-якіполітичні проблеми,принайширшому представництві і максимально враховуючи інтереси усієї світової спільноти.
It was noted that given the scale of the global information challenge, the impossibility of solving information security issues by the efforts of one or even several states, it is important to realize the need to develop this cooperation within the framework of the United Nations, capable of comprehensively solving any political problems, in a broad representation and taking into account interests as much as possible. the entire world community.
Отмечено, что учитывая масштабы глобального информационного вызова, невозможность решения вопросов обеспечения информационной безопасности усилиями одного или даже нескольких государств важно осознать необходимость развития данного сотрудничества в рамках Организации Объединенных Наций, способной комплексно решать любые политические проблемы, в широком представительстве и максимально учитывая интересы. всего мирового сообщества.
Description
Войціховський А. В. Формування системи інформаційної безпеки в рамках ООН / А. В. Войцехівський // Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми : тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 трав. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Консультат. місія Європейського Союзу. — Харків : ХНУВС, 2019. - С. 40-42.
Keywords
Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Міжнародне право. International Law. Международное право, інформаційна безпека, ООН, міжнародна інформаційна безпека, Організації Об’єднаних Націй, информационная безопасность, международная информационная безопасность, Организации Объединенных Наций, information security, international information security, United Nations, UN
Citation