Окремі питання доказів та доказування в адміністративному судочинстві в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Сер.: Юрид. науки. – 2022. – № 1 (72), т. 33. – С. 54-59

Анотація

Статтю присвячено висвітленню одного з актуальних аспектів адміністративного судочинства України – питання доказів і доказування. Обґрунтовано існування в правовій доктрині окремого інституту – доказів та доказування, який є системою відносно відокремлених від інших і пов’язаних між собою правових норм, які регулюють предмет і межі доказування, умови належності, допустимості, достовірності та достатності доказів, їх види та джерела походження, процесуальні дії суду та інших суб’єктів судового процесу зі збору, фіксації, отримання, зберігання, оцінки доказів, а також їхній адміністративно-процесуальний статус. Увага до цього інституту зумовлена тим, що доказування застосовується у практичній діяльності на кожній стадії судового адміністративного процесу і під час здійснення будь-якої процесуальної дії. В основі даного інституту знаходяться, з одного боку, владні повноваження адміністративного суду, а з іншого боку, процесуальні повноваження учасників судового процесу, які беруть участь в адміністративній справі. При цьому процедура доказування в адміністративному процесі нерозривно пов’язана зі всіма нормами адміністративно-процесуального закону, який визначає завдання та принципи адміністративного судочинства, регулює проведення адміністративно-процесуальних дій, спрямованих на збирання та закріплення, перевірку та оцінку доказів, встановлює особливості дослідження та оцінки доказів на різних стадіях судового процесу і за певними категоріями справ. За допомогою цього інституту забезпечується стадійність доказової діяльності, а також відповідність процесуальної форми доказів установленим у законі вимогам. Розкрито поняття доказів та доказування в адміністративному судочинстві України на підставі аналізу законодавчого визначення та порівняння ознак термінів доказу та доказування в різних видах судочинства. Виокремлено основні властивості доказів в адміністративному процесі. Проаналізовано такі необхідні ознаки доказової інформації, як належність, допустимість, достовірність та достатність. Виділено основні види доказів відповідно до критеріїв їх класифікації.
The article deals with one of the topical issues of administrative proceedings of Ukraine about evidence and proof. The research substantiates the existence of a separate institution in the legal doctrine – institute of evidence and evidence process, which is a system of relatively separate from other and related legal norms that regulate the subject and limits of proof, the conditions of belonging, admissibility, authenticity and sufficiency of evidence, their types and sources of origin, procedural actions court and other participants in the trial to collect, fix, receipt, storage, evaluation of evidence, as well as their administrative procedural status. Attention to this institution is due primarily to the importance that it has in practice: each stage of the administrative proceedings, the implementation of any procedural action to some extent relate to the issue of proof. This institution is based, on the one hand, on the powers of the administrative court, and on the other – the procedural powers of participants in court proceedings, who take the part in administrative case. At the same time, the procedure of proving in administrative court is inextricably linked with all the rules of actions aimed at collecting and consolidating, verifying and evaluating evidence, establishes features of research and evaluation of evidence on different stages of the process and in certain categories of cases. This institution provides the staging of discovery and the accordance of the form of action of evidence with the requirements of the law. The study demonstrates the concepts of evidence and proof in administrative proceedings of Ukraine based on the analysis of legislative definitions and the comparison of characteristics and terms of evidence and proof in different types of judicial proceedings. Much attention is given to the primary qualities of evidence in administrative proceedings. The necessary features of evidentiary information such as belonging, competence and sufficiency are analyzed. According to the criterion of the classification one can identify primary groups of evidence.
Статья посвящена освещению одного из актуальных аспектов административного судопроизводства Украины – вопросу доказательств и доказывания. Обосновано существование в правовой доктрине отдельного института – доказательств и доказівания, являющихся системой относительно обособленных от других и связанных между собой правовых норм, регулирующих предмет и границы доказывания, условия принадлежности, допустимости, достоверности и достаточности доказательств, их виды и источники происхождения , процессуальные действия суда и других субъектов судебного процесса по сбору, фиксации, получению, хранению, оценке доказательств, а также их административно-процессуальный статус.

Опис

Джафарова, М. В. Окремі питання доказів та доказування в адміністративному судочинстві в Україні / Джафарова М. В. // Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Сер.: Юрид. науки. – 2022. – № 1 (72), т. 33. – С. 54-59. – DOI: https://doi.org/10.32838/TNU-2707-0581/2022.1/10.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Administrative Law and Procedure. Административное право и процесс, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, адміністративне судочинство, доказування, адміністративний суд, предмет доказування, процесуальні права та обов’язки, суб’єкти доказування, докази, административное судопроизводство, доказательства, доказывание, административный суд, предмет доказывания, процессуальные права и обязанности, субъекты доказывания, administrative legal proceedings, evidencing, fact in issue, administrative court, procedural rights and duties, subjects of probation

Бібліографічний опис