Проблеми правового регулювання договору екологічного краудфандингу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Південноукраїнський правничий часопис. – 2020. – № 1. – С. 118-121

Анотація

У науковій статті досліджені науково-прикладну проблему вдосконалення понятійно-категоріального апарату договору екологічного краудфандингу. Проаналізовано доктринальні підходи до питання, якими необхідно вважати відносини щодо екокраудфандингу: публічними чи приватно-правовими. Автор обґрунтовує необхідність закріплення в законодавстві дефініції терміна «договір краудфандингу». Розкрито правову природу договору екологічного краудфандингу. З урахуванням зарубіжного досвіду правового регулювання екологічного краудфандингу зроблено висновки щодо необхідності вдосконалення правового регулювання цього інституту в Україні. In the scientific article the scientific and applied problem of improvement of the conceptual and categorical device is investigated environmental crowdfunding agreement. The author substantiates the need to enshrine in law the definition of the term "crowdfunding agreement". The legal nature of the environmental crowdfunding agreement is revealed. Taking into account the foreign experience of legal regulation of environmental crowdfunding, conclusions were made on the need to improve the legal regulation of this Institute in Ukraine. В научной статье исследованы научно-прикладную проблему совершенствования понятийно-категориального аппарата договора экологического краудфандинга. Автор обосновывает необходимость закрепления в законодательстве дефиниции термина «договор краудфандинг». Раскрыто правовую природу договора экологического краудфандинга. С учетом зарубежного опыта правового регулирования экологического краудфандинга сделаны выводы о необходимости совершенствования правового регулирования этого института в Украине.

Опис

Шуміло, О. М. Проблеми правового регулювання договору екологічного краудфандингу / Шуміло О. М. // Південноукраїнський правничий часопис. – 2020. – № 1. – С. 118-121. - DOI: https://doi.org/10.32850/sulj.2020.1.24.

Ключові слова

Земельне право. Аграрне право. Land Law. Agrarian Law. Земельное право. Аграрное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Екологічне право. Environmental law. Экологическое право, екологічний краудфандинг, экологический краудфандинг, environmental crowdfunding, колективне фінансування, коллективное финансирование, collective financing, екологічні проєкти, экологические проекты, environmental projects, договір екокраудфандингу, договор экокраудфандинга, eco-crowdfunding agreement, правове регулювання, правовое регулирование, legal regulation

Бібліографічний опис