Надомна робота: міжнародний досвід

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харківський національний університет внутрішніх справ: 20 років у статусі національного : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 2 берез. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 40-42

Анотація

Досліджено міжнародний досвід щодо надомної роботи. З'ясовано, що небагато країн мають відповідні органи з охорони та інспекції праці, пристосовані для перевірки дотримання законодавства про працю за умов надомної роботи. International experience in homework is studied. It was found that few countries have appropriate labor protection and inspection bodies adapted to verify compliance with home-based labor legislation. Исследован международный опыт надомной работы. Выяснено, что немногие страны имеют соответствующие органы по охране и инспекции труда, приспособленные для проверки соблюдения законодательства о труде в условиях надомной работы.

Опис

Лукаш, С. С. Надомна робота: міжнародний досвід / Сергій Станіславович Лукаш // Харківський національний університет внутрішніх справ: 20 років у статусі національного : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 2 берез. 2021 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 40-42.

Ключові слова

Трудове право. Право соціального забезпечення. Labor law. Law of social guaranteeing. Трудовое право. Право социального обеспечения, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Міжнародне право .International Law. Международное право, міжнародний досвід, международный опыт, international experience, надомна робота, надомная работа, homework, надомна праця, Міжнародна організація праці, Международная организация труда, International Labour Organization

Бібліографічний опис