French approach to administrative act

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Дніпровський науковий часопис публічного управління, психології, права. - 2022. - № 5. - С. 82-85

Анотація

Проведено огляд французького законодавства: «Кодекс відносин між громадськістю та адміністрацією » (CRPA), прийнятий в 2016 роком і Закон« Про права громадян у їх відносинах з адміністрацією »від 12.04.2000 № 2000-321 на предмет закріплення положень про адміністративні актах в яких об’єктивується результат адміністративної процедури. Кодекс адміністративних процедур, був прийнятий у Франції в 2015 році після періоду «ізоляції» Франції всередині ЄС. Хоча «Кодекс відносин між громадськістю та адміністрацією» (CRPA) являє собою кодифікацію à droit constant, він ввів деякі важливі і новаторські принципи. Розглянуто види адміністративних актів, серед яких виділено: 1) припускаються рішення; 2) односторонні адміністративні акти; 3) адміністративні акти. Новий революційний принцип мовчазної згоди має на увазі впровадження принципу “silence de l’administration vaut acceptation” – мовчання адміністрації розглядається тепер як згоду або як безмовне прийняття адміністративного рішення. Даний принцип є однією з найважливіших новел Кодексу. Таким чином, ефект, досягнутий CRPA, полягав у тому, щоб інвертувати зв’язок між правилом і винятком. У зв’язку з цим частково можна говорити, що французьким законодавцем були почуті прохання прихильників принципу «мовчання означає визнання вимог». Звісно ж цілком логічним, що для будь-якого заявника навіть при існуючих обмеженнях більш сприятливим є отримання позитивного рішення, адже це запобігає звернення до суду зі сторони заявника. Французьке законодавство теж відрізняється рядом особливостей пов’язаних, в першу чергу, з наявністю такої форми як мовчазні рішення і односторонні адміністративні рішення.
The author reviews French legislation: the Code of Relations between the Public and the Administration and the Law” On the Rights of Citizens in their Relations with the Administration " in order to consolidate the provisions on administrative acts in which the result of the administrative procedure is objectified. This Code was adopted in France in 2015 after a period of France’s isolation within the EU. Although the Code of Public Relations and Administration (CRPA) is a codification of à droit constant, it introduced some important and innovative principles. In this article we consider the types of administrative acts, among which we highlight: 1) implicit decisions; 2) unilateral administrative acts; 3) administrative acts. The new revolutionary principle of tacit consent implies the introduction of the principle of “silence de l’administration vaut acceptation” –the silence of the administration is considered as consent or as silent acceptance of an administrative decision. This principle is one of the most important novelties of the Code. Thus, the effect achieved by the CRPA was to invert the relationship between rule and exception. In this regard, it can be partially said that the French legislator heard the requests of supporters of the principle “silence means recognition of demands”. It seems quite logical that for any applicant, even with the existing restrictions, it is more favorable to obtain a positive implicit (implicit) decision, because this prevents the applicant from going to court. French legislation also differs in a number of features associated, first of all, with the presence of such a form as implied decisions and unilateral administrative decisions. In French administrative law, administrative contracts are usually governed by special rules. The current Code does not contain provisions on administrative contracts (and the relevant litigation is usually under the jurisdiction of the administrative courts).
Проведен обзор французского законодательства: «Кодекс отношений между общественностью и администрацией» (CRPA), принятый в 2016 году и Закон «О правах граждан в их отношениях с администрацией» от 12.04.2000 № 2000-321 на предмет закрепления положений об административных актах в которых объективируется результат административной процедуры.

Опис

Markova, O. O. French approach to administrative act / Markova Olena Olehivna // Дніпровський науковий часопис публічного управління, психології, права. - 2022. - № 5. - С. 82-85. - DOI: https://doi.org/10.51547/ppp.dp.ua/2022.5.14.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Administrative Law and Procedure. Административное право и процесс, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, адміністративний акт, administrative act, административный акт, адміністративна процедура, administrative procedure, административная процедура, зарубіжний досвід, foreign experience, зарубежный опыт, Франція, France, Франция, французьке законодавство, French law, французское законодательство, legislation

Бібліографічний опис