Щодо створення Єдиного реєстру повідомлень про корупційні та пов’язані з корупцією діяння

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Протидія корупції: правове регулювання і практичний досвід : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 28 жовт. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 153-155

Анотація

Розглянуто перспективний напрямок діджиталізації держави щодо отримання, накопичення та можливості обробки повідомлень про корупційні й пов’язані з корупцією діяння, зокрема, суб’єктів та схем. Запропоновано створення єдиного реєстру повідомлень про корупційні та пов’язані з корупцією діяння, яке дозволить створити систему дублювання моніторингу, на кшталт ізраїльської, коли за можливими корупційними діями здійснюється контроль різними урядовими відомствами і громадськими організаціями. Ці організації можуть узагальнювати досліджувану інформацію, виявляти можливі корупційні місця чи суб’єкти, та у разі їх виявлення інформувати органи розслідування.
The prospective direction of digitalization of the state regarding the receipt, accumulation and possibility of processing reports on corruption and corruption-related actions, in particular, subjects and schemes, was considered. It is proposed to create a single register of reports on corruption and corruption-related acts, which will allow for the creation of a monitoring duplication system, on such as the Israeli one, when possible corrupt actions are monitored by various government departments and public organizations. These organizations can summarize the researched information, identify possible places or subjects of corruption, and in case of their detection, inform the investigative bodies.
Рассмотрено перспективное направление диджитализации государства по получению, накоплению и возможности обработки уведомлений о коррупционных и связанных с коррупцией действиях, в частности, субъектов и схем. Предложено создание единого реестра сообщений о коррупционных и связанных с коррупцией действиях, которые позволят создать систему дублирования мониторинга, на типа израильской, когда за возможными коррупционными действиями осуществляется контроль различными правительственными ведомствами и общественными организациями. Эти организации могут обобщать исследуемую информацию, выявлять возможные коррупционные места или субъекты и в случае их обнаружения информировать органы расследования.

Опис

Пабат, О. В. Щодо створення Єдиного реєстру повідомлень про корупційні та пов’язані з корупцією діяння / Олександр Васильович Пабат // Протидія корупції: правове регулювання і практичний досвід : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 28 жовт. 2022 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внут. справ, Наук. парк «Наука та безпека». – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 153-155.

Ключові слова

Кримінологія. Criminology. Криминология, Адміністративне право та процес. Administrative Law and Procedure. Административное право и процесс, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, корупція, corruption, коррупция, протидія корупції, counteraction to corruption, противодействие коррупции, Єдиний реєстр повідомлень про корупційні та пов’язані з корупцією діяння, unified register of reports on corruption and corruption-related acts, Единый реестр уведомлений о коррупционных и связанных с коррупцией действиях

Бібліографічний опис