Правове регулювання використання штучного інтелекту

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Застосування інформаційних технологій у правоохоронній діяльності: матеріали Круглого столу (м. Харків, 14 груд. 2023 р.). – Харків: ХНУВС, 2023. – С. 11-14

Анотація

Проаналізовано правові аспекти використання штучного інтелекту. Наголошено на необхідності нормативно-правового регулювання ШІ, яке має бути спрямоване на недопущення неконтрольованого поширення відповідних технологій та систем як в Україні так і за кордон. Держава повинна створити такі умови, при яких розвиток ШІ не мав негативного впливу на національну безпеку та дотримання Україною зобов’язань, взятих у рамках міжнародних договорів та угод.
The legal aspects of the use of artificial intelligence are analyzed. The need for normative and legal regulation of AI, which should be aimed at preventing uncontrolled spread, is emphasized relevant technologies and systems both in Ukraine and abroad. The state should create such conditions under which the development of AI did not have a negative impact on national security and Ukraine's compliance with its obligations under international treaties and agreements.
Проанализированы правовые аспекты использования искусственного интеллекта. Отмечена необходимость нормативно-правового регулирования искусственного интеллекта, которое должно быть направлено на недопущение неконтролируемого распространения соответствующих технологий и систем как в Украине, так и за рубеж. Государство должно создать такие условия, при которых развитие ИИ не имело негативного влияния на национальную безопасность и соблюдение Украиной обязательств, взятых в рамках международных договоров и соглашений.

Опис

Ключові слова

інформаційні технології, information technology, информационные технологии, штучний інтелект, artificial intelligence, искусственный интеллект, правове регулювання, legal regulation, правовое регулирование

Бібліографічний опис

Бортник, С. М. Правове регулювання використання штучного інтелекту / Бортник Сергій Миколайович // Застосування інформаційних технологій у правоохоронній діяльності: матеріали Круглого столу (м. Харків, 14 груд. 2023 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ, Ф-т № 6, Каф. кібербезпеки та DATA-технологій. – Харків: ХНУВС, 2023. – С. 11-14.