Формування тверезого способу життя у майбутніх правоохоронців

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Формування тверезого способу життя в сім ї та суспільстві: зб. матеріалів III Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 4-5 листоп. 2016 р.). – Львів, 2016. – С.45-49

Анотація

В тезах доповіді представлені: інформація про алкоголізацію суспільства,її причини та наслідки і дослідження проблеми формування тверезості та свідомо здорового способу життя у майбутніх правоохоронців на прикладі кафедри спеціальної фізичної підготовки Харківського національного університету внутрішніх справ.
The abstract presents information on alcoholization of society, its causes and consequences together with the examination of an issue of the formation of sobriety and consciously healthy lifestyle of the future law-enforcement officers on the example of the department of special physical preparation of Kharkiv National University of Internal Affairs.
В тезисах доклада представлены: информация об алкоголизации общества, ее причины и последствия, а также исследования проблемы формирования трезвости и осознанного здорового способа жизни у будущих правоохранителей на примере кафедры специальной физической подготовки Харьковского национального университета внутренних дел.

Опис

Лещенко О.С. Формування тверезого способу життя у майбутніхправоохоронців / О.С. Лещенко // Формування тверезого способу життя в сім’ї та суспільстві [Текст] : матеріали ІІІ наук.-практ. конф. (м. Львів, 4-5 листоп. 2016 р.) / Громад. орг. “Рух "Твереза Україна”, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, Укр. лік. т-во у Львові ; редкол.: В. Г. Штибель (відп. ред.), О. А. Почекета. - Львів : [б. в.], 2016. - С. 45-49.

Ключові слова

Соціологія. Соціальна робота. Sociology. Social Work. Социология. Социальная работа, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, соціологічний моніторинг, социологический мониторинг, sociological monitoring, Харківський національний університет внутрішніх справ, Харьковский национальный университет внутренних дел, Kharkiv National University of Internal Affairs, вживання алкоголю, профілактика, тверезість, фізичне виховання, здоровий спосіб життя, употребление алкоголя, профилактика, трезвость, физическое воспитание, здоровый способ жизни, alcohol consumption, prevention, abstinence, physical education, healthy lifestyle

Бібліографічний опис