Адміністративно-юрисдикційна діяльність Національної поліції України : навчальний посібник

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харків : ХНУВС, 2021. – 468 с.

Анотація

У навчальному посібнику висвітлено основні положення законодавства України, що регулює адміністративно-юрисдикційну діяльність Національної поліції України. Навчальний посібник буде корисним курсантам, слухачам магістратури, ад’юнктам, аспірантам, докторантам, викладачам закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, в яких здійснюється підготовка кадрів для Міністерства внутрішніх справ України і Національної поліції, працівникам органів та підрозділів Національної поліції.
The training manual highlights the main provisions of the legislation of Ukraine, which regulates the administrative and jurisdictional activities of the National Police of Ukraine. The manual will be useful for cadets, graduate students, adjuncts, graduate students, doctoral students, teachers of higher educational institutions with specific training conditions, in which training is carried out for the Ministry of Internal Affairs of Ukraine and the National Police, employees of bodies and divisions of the National Police.
В учебном пособии освещены основные положения законодательства Украины, регулирующего административноюрисдикционною деятельность Национальной полиции Украины. Учебное пособие будет полезным курсантам, слушателям магистратуры, адъюнктам, аспирантам, докторантам, преподавателям высших учебных заведений со специфическими условиями обучения, в которых осуществляется подготовка кадров для Министерства внутренних дел Украины и Национальной полиции, работникам органов и подразделений Национальной полиции.

Опис

Адміністративно-юрисдикційна діяльність Національної поліції України : навч. посіб. / [ Безпалова О. І., Джафарова О. В., Шатрава С. О. та ін.], за заг. ред. О. І. Безпалової; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2021. – 468 с. – ISBN 978-966-610-242-6.
Bezpalova O. I. (ed.), 2020. Administrative and Jurisdictional Activity of the National Police of Ukraine [Aministratyvno-yurysdyktsiina diialnist Natsionalnoi politsii Ukrainy]. Kharkiv: Kharkivskyi natsionalnyi universytet vnutrishnikh sprav.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Адміністративне право та процес. Administrative Law and Procedure. Административное право и процесс, Навчальні видання. Educational edition. Учебные издания, Україна. Ukraine. Украина, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, Национальная полиция Украины, адміністративно-юрисдикційна діяльність, административно-юрисдикционная деятельность, administrative and jurisdictional activities, поліція, полиция, police, адміністративна юрисдикція, administrative jurisdiction, административная юрисдикция, поліцейські заходи, полицейские меры, police measures, застосування поліцейських заходів, применение полицейских мер, application of police measures, адміністративні правопорушення, административные правонарушения, administrative offenses, провадження у справах про адміністративні правопорушення, производство по делам об административных правонарушениях, proceedings in cases of administrative offenses, звернення громадян, обращения граждан, citizens' appeals, підрозділи ювенальної превенції, подразделения ювенальной превенции, juvenile prevention units, запобігання та протидія жорстокому поводженню із тваринами, предотвращение и противодействие жестокому обращению с животными, prevention and counteraction to animal cruelty, тварини, животные, animals, захист прав тварин, защита прав животных, protection of animal rights, службові розслідування, служебные расследования, official investigations, корупція, коррупция, corruption, адміністративні правопорушення у сфері забезпечення публічної безпеки і порядку, административные правонарушения в сфере обеспечения общественной безопасности и порядка, administrative offenses in the field of public safety and order, публічний порядок, публічна безпека, публичный порядок, общественная безопасность, public order, public safety, забезпечення безпеки дорожнього руху, обеспечения безопасности дорожного движения, road safety, безпека дорожнього руху, безопасность дорожного движения

Бібліографічний опис

Адміністративно-юрисдикційна діяльність Національної поліції України : навч. посіб. / [ Безпалова О. І., Джафарова О. В., Шатрава С. О. та ін.], за заг. ред. О. І. Безпалової; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2021. – 468 с. – ISBN 978-966-610-242-6