Управлінські рішення у системі вищої освіти МВС України та їх ефективність

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2006

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 35.- С. 350 - 356

Анотація

Досліджуються умови розвитку суспільства, реорганізація системи органів внутрішніх справ України, комплектування їх висококваліфікованими кадрами, створення умов для виконання ними службових обов’язків неможливі без належного наукового управління процесами, пов’язаними з прийняттям та реалізацією управлінських рішень як у практичних органах внутрішніх справ, так і на першочерговому етапі підготовки фахівців – у вищих навчальних закладах МВС України. Исследуются условия развития общества, реорганизация системы органов внутренних дел Украины, комплектования их высококвалифицированными кадрами, создание условий для выполнения ими служебных обязанностей невозможны без надлежащего научного управления процессами, связанными с принятием и реализацией управленческих решений как в практических органах внутренних дел, так и на первоочередном этапе подготовки специалистов - в высших учебных заведениях МВД Украины. The conditions for the development of society are being investigated, reorganization of the system of internal affairs bodies of Ukraine, staffing them with highly qualified personnel, creation of conditions for performing their official duties are impossible without proper scientific management of processes related to the adoption and implementation of administrative decisions both in practical internal affairs bodies and at the first stage of training specialists - in higher educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine.

Опис

Андрєєва, О. Б. Управлінські рішення у системі вищої освіти МВС України та їх ефективність / О. Б. Андрєєва // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- вип. 35.- С. 350 - 356

Ключові слова

управлінські рішення, управленческие решения, підготовка кадрів, подготовка кадров, ОВС, ОВД, вуз МВС, вуз МВД, вищий навчальний заклад, высшее учебное заведение

Бібліографічний опис